1. Każda publikacja wydana w wydawnictwie naukowym Europejskiego Centrum Solidarności podlega recenzji.
  2. Do oceny skierowanej do druku monografii naukowej powołuje się niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej, do której afiliowany jest autor spośród wiodących specjalistów w danych dziedzinach, akademików z dużym dorobkiem naukowym.
  3. Recenzentem jest osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora i prowadzi działalność badawczą w dyscyplinie naukowej zgodnej z dyscypliną recenzowanej publikacji.
  4. Procedura recenzowania jest anonimowa – zarówno recenzent, jak i autor recenzowanego tekstu nie znają nawzajem swoich tożsamości.
  5. Każda recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia tekstu do publikacji, jego odrzucenia lub decyzji o wydaniu tekstu po naniesieniu niezbędnych poprawek.
  6. W przypadku pozytywnych recenzji, tekst trafia do składu, łamania i druku.