Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem danych osobowych jest Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, tel. 58 772 40 00, e-mail: ecs@ecs.gda.pl.

Tożsamość i dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Funkcję IOD sprawuje Grzegorz Wąsacz / iodo@ecs.gda.pl.

Cel przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji swoich zadań określonych Statutem dostępnym pod adresem: ecs.gda.pl/wp-content/uploads/2022/10/statut_ECS.pdf. Zakres działań obejmuje szeroki katalog inicjatyw oraz przedsięwzięć mających na celu realizację poniższych zadań:

 • prowadzenie stałej ekspozycji poświęconej Solidarności
 • organizowanie wystaw czasowych nawiązujących do dziedzictwa, wartości i przesłania Solidarności
 • inspirowanie twórczości artystycznej i kulturalnej nawiązującej do przesłania Solidarności
 • organizowanie szkoleń liderów samorządowych i związkowych nawiązujących do dziedzictwa Solidarności
 • prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie historii najnowszej, wychowania obywatelskiego i współczesnych stosunków międzynarodowych
 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów dotyczących dziedzictwa Solidarności i ruchów wolnościowych
 • prowadzenie własnej działalności informacyjno-wydawniczej, filmowej i multimedialnej
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie historii najnowszej, ruchów wolnościowych, problematyki społeczno-gospodarczej, prawa europejskiego oraz stosunków prawnomiędzynarodowych, odwołującej się̨ do wartości Solidarności
 • promowanie kulturowego dziedzictwa Gdańska i Polski w wymiarze międzynarodowym
 • organizowanie i współorganizowanie imprez artystycznych i kulturalnych.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Dla celu realizacji ww. zadań, Administrator może przetwarzać dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO celem realizacji zadania, dla którego osoba fizyczna wyraziła zgodę,
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO celem wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa celem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO celem realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez administratora, m.in. marketingu bezpośredniego własnych produktów i/lub usług.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, organy publiczne nieprowadzące konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, jednostki i/lub inne podmioty, którym dane osobowe mogą być ujawniane. Odbiorcami danych mogą być np.: podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, kancelarie prawne, biegli rewidenci, podmioty świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji, dostawcy usług, zwłaszcza teleinformatycznych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, a w szczególności:

 • od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej wycofania,
 • od momentu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub od czasu zawarcia umowy do czasu zakończenia czasu obowiązywania umowy oraz/lub przedawnienia roszczeń / zakończenia prowadzonych postępowań sądowych i/lub administracyjnych,
 • od momentu pozyskania danych do czasu wskazanego w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz/lub,
 • od momentu pozyskania danych do czasu zakończenia realizacji zadania określonego przez Administratora / do czasu rzeczywistego zrealizowania uprawnienia, o którym mowa poniżej.

Uprawnienia przysługujące podmiotom danych na gruncie RODO

W zakresie wskazanym w art. 15–22 RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Wnioski o realizację uprawnień można składać w dowolnej formie (jeśli to możliwe – w formie pisemnej): bezpośrednio w siedzibie Administratora / przesłać na adres siedziby Administratora / w formie elektronicznej m.in. na adres e-mail: iodo@ecs.gda.pl.

Wnoszenie skarg

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wycofania zgody

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przewarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Obowiązek podania danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Źródło pozyskania danych

Administrator pozyskuje dane na 2 możliwe sposoby:

 • bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,
 • z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator pozyskuje je m.in. ze stron internetowych, ogólnodostępnych rejestrów prowadzonych przez organy administracji publicznej (m.in. CEiDG, KRS), wizytówek, prasy oraz/lub od innych podmiotów udostępniających dane osobowe.

Zakres danych pozyskanych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator może przetwarzać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek, a także inne dane dostępne lub pozyskane ze źródeł wskazanych powyżej.

Przekazywanie danych do państw trzecich

W toku przetwarzania dane mogą być przekazywane do państw trzecich.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Pozyskane przez Administratora dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.