Spotkanie z Izą Chruślińską, Piotrem Tymą i prof. Igorem Hałagidą.

Przed wybuchem pełnoskalowej wojny za wschodnią granicą Polski, pracowało w Polsce ok. 1,5 mln Ukrainek i Ukraińców. Teraz jest ich najpewniej 2 mln więcej. W 2022 roku założyli w Polsce 20 tys. firm. Tymczasem, narodowa mniejszość ukraińska żyje w Polsce od wielu wieków, to ludność autochtoniczna. Przodkowie współczesnych Ukraińców z Polski pochodzą z obszarów tzw. pogranicza polsko-ukraińskiego. Ponad 140 tys. zostało objętych przymusowym przesiedleniem w 1947 roku w ramach akcji „Wisła”. Podczas Narodowego spisu powszechnego z 2011 roku, przynależność do ukraińskiej mniejszości narodowej zadeklarowało 38 797 obywateli. To są nasi współobywatele, a więc sąsiedzi i znajomi z pracy, ekspedientka w sklepie i lekarz w przychodni, dzieci w szkole…

Kim są? Jaka jest ich historia i losy? Jaka jest ich tożsamość i co ją kształtowało w okresie PRL i kształtuje nadal? Jaki jest ich wkład w budowanie demokratycznej Rzeczypospolitej? Wreszcie, czym dla nich jest Ukraina? Zapraszamy na promocję książki Izy Chruślińskiej „Sploty – o Ukraińcach z Polski. Rozmowy z Piotrem Tymą”, która przyniesie odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Publikacja liczy ponad 300 stron, opatrzona jest wieloma przypisami wzbogacającymi rozmowy.

– Książka powstała z troski o to, by zgodnie z bliskim mi etosem, który wyznawał Jacek Kuroń, po 1989 roku postrzegać i uznawać Ukrainki oraz Ukraińców z Polski jako pełnoprawne obywatelki i obywateli, a ich dramatyczna historia z II RP, PRL i III RP, aby stanowiła również część historii Polski – mówi Iza Chruślińska, autorka książki, publicystka i aktywistka, od drugiej połowy lat 90. działająca na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego, promocji Ukrainy w Polsce, mniejszości ukraińskiej, autorka kilku publikacji poświęconych tematyce ukraińskiej. – Książka adresowana jest do czytelnika otwartego na poznanie rzeczywistości, o której w Polsce nadal się mało mówi i pisze. Do czytelnika gotowego na ekscytującą podróż po historycznym pograniczu polsko-ukraińskim, Gdańsku lat 80. oraz po meandrach współczesnych wydarzeń mających odniesienie zarówno do Polski, jak i Ukrainy.

Rozmówcą Izy Chruślińskiej jest Piotr Tyma, lider mniejszości ukraińskiej w Polsce, z wykształcenia historyk. Pochodzi z pokolenia urodzonego w latach 60., które odegrało istotną rolę w odrodzeniu społeczności ukraińskiej po 1989 roku oraz brało udział w działalności opozycji demokratycznej i Solidarności. Przez piętnaście lat był prezesem Związku Ukraińców w Polsce (2006–2021). XX-wieczne losy jego rodziny oraz jego droga życiowa odzwierciedlają dynamikę rozwoju tożsamości społeczności ukraińskiej z Polski oraz zawiłości ich historii, w szczególności po 1943 roku.

Piotr Tyma i Iza Chruślińska dobrze się znają, mają na swoim koncie już dwie książki: „Wiele twarzy Ukrainy” (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005), zawierającą dwadzieścia pięć wywiadów poświęconych nowemu spojrzeniu na tożsamość współczesnej Ukrainy oraz „Diałohy porozuminnia. Ukrajinśko-jewrejśki wzajemyny” (Duch i litera, Kijów, 2010), traktującą o relacjach ukraińsko-żydowskich.

Książkę „Sploty – o Ukraińcach z Polski. Rozmowy z Piotrem Tymą” wydało właśnie gdańskie wydawnictwo słowo/obraz terytoria wraz z Fundacją Terytoria Książki.

goście
Piotr Tyma | wieloletni lider mniejszości ukraińskiej w Polsce, prezes Związku Ukraińców w Polsce (2006–2021), członek Komisji Praw Człowieka Światowego Kongresu Ukraińców, autor reportaży telewizyjnych poświęconych tematyce polsko-ukraińskiej, publikuje w prasie, autor książek, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Iza Chruślińska | publicystka, od drugiej połowy lat 90. XX wieku działa na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego, promocji Ukrainy w Polsce, mniejszości ukraińskiej, związana ze środowiskiem Związku Ukraińców w Polsce, publikuje w prasie, autorka książek poświęconych tematyce ukraińskiej i relacji polsko-ukraińskich wydanych w Polsce i Ukrainie, członkini ukraińskiego oddziału PEN Club

Igor Hałagida | polski historyk narodowości ukraińskiej, profesor historii na Uniwersytecie Gdańskim, zajmuje się najnowszą historią Polski, a w szczególności relacjami polsko-ukraińskimi w XX wieku, sprawami mniejszości ukraińskiej w Polsce i Kościoła greckokatolickiego, autor wielu kluczowych dla tej problematyki publikacji

gość specjalny
Bogdan Borusewicz | wicemarszałek Senatu RP, przewodniczący Kolegium Historyczno-Programowego ECS, dawny działacz opozycji demokratycznej, inicjator i współorganizator strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Sierpniu ’80

prowadzenie
Edwin Bendyk | dziennikarz, publicysta, zajmuje się problematyką cywilizacyjną, wpływem techniki na życie społeczne, tematyką ukraińską, publikuje w prasie, prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, wykłada w Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem Badań nad Przyszłością, a także w Centrum Nauk Społecznych PAN

/ symultaniczne tłumaczenie rozmowy na język ukraiński
/ podczas wieczoru będzie można nabyć książkę w cenie 40 zł, płatność gotówką i kartą płatniczą

Українська

Іза Хрушьлінська, «Сплетіння – про Українців з Польщі. Розмови з Петром Тимою»

 авторська зустріч / презентація книги
бібліотека (2 поверх)
вхід вільний

24.02.2023, 17:00

 / синхронний переклад розмови українською мовою

Перед початком повномасштабної війни за східним польським кордоном, у Польщі працювало приблизно 1,5 млн. українок і українців. Зараз їх, скоріш за все, на 2 млн. більше. У 2022 році вони відкрили в Польщі 20 тисяч фірм. При цьому, українська національна меншина живе в Польщі вже багато століть, це автохтонне населення. Предки сучасних українців з Польщі походять з територій так званого польсько-українського прикордоння. Більше 140 тисяч із них стали жертвами примусового переселення в 1947 році в рамках операції «Вісла». Під час Національного загального перепису 2011 року про приналежність до української національної меншини заявили 38797 громадян. Це наші співгромадяни, тобто сусіди та знайомі з місця праці, продавчиня в магазині та лікар у полікліниці, діти в школі…

Хто вони? Яка їхня історія та доля? Яка їхня тотожність, і що її формувало в період соціалістичної Польської Народної Республіки, та продовжує формувати зараз? Який їхній внесок у побудову демократичної Республіки Польща? Нарешті, чим є для них Україна? Запрошуємо відвідати презентацію книги Ізи Хрушьлінської «Сплетіння – про Українців з Польщі. Розмови з Петром Тимою», яка надасть відповіді на ці та інші численні питання. Публікація нараховує більше 300 сторінок, вона розширена багатьма примітками для збагачення розмов.

– Книга виникла з турботи про те, щоб, згідно з близьким мені етосом, який визнавав Яцек Куронь, після 1989 року спостерігати і визнавати українок і українців з Польщі повноправними громадянками та громадянами, і щоб їхня драматична історія часів Другої Речі Посполитої, Польської Народної Республіки та Третьої Речі Посполитої складала також частину історії Польщі – говорить Іза Хрушьлінська, авторка книги, публіцистка та активістка, яка від другої половини 90-х років займається діяльністю з розвитку польсько-українського діалогу, популяризації України в Польщі та української меншини, авторка декількох публікацій, присвячених українській тематиці. – Книга адресована читачеві, відкритому на пізнання дійсності, про яку в Польщі надалі мало говорять і пишуть. Читачеві, готовому до захоплюючої подорожі історичним польсько-українським прикордонням, Гданськом 80-х років, а також меандрами сучасних подій, що вони мають відношення як до Польщі, так і до України.

Співрозмовником Ізи Хрушьлінської є Петро Тима, лідер української меншини в Польщі, історик за освітою. Він належить до покоління, що народилося в 60-ті роки, і яке відіграло важливу роль у відродженні української спільноти після 1989 року, та брало активну участь у діяльності демократичної опозиції та «Солідарності». Протягом п’ятнадцяти років він був головою Об’єднання українців у Польщі (2006–2021). Доля його родини протягом XX століття та його життєвий шлях віддзеркалюють динаміку розвитку тотожності української спільноти в Польщі, а також перипетії їхньої історії, особливо після 1943 року.

Петро Тима та Іза Хрушьлінська – це добрі знайомі, в яких на рахунку вже дві спільні книги: «Багато облич України» (Видавництво Університету Маріі Кюрі-Склодовської, 2005 р.), що містить двадцять п’ять інтерв’ю, присвячених новому погляду на тотожність сучасної України, та «Діалоги порозуміння. Українсько-єврейські взаємини» («Дух і літера», Київ, 2010 рік), на тему українсько-єврейських відносин.

Книгу «Сплетіння – про Українців з Польщі. Розмови з Петром Тимою» видало гданське видавництво .

ГОСТІ

Петро Тима | багаторічний лідер української меншини в Польщі, голова Об’єднання українців у Польщ (2006–2021), член Комісії з прав людини Світового конгресу українців, автор телевізійних сюжетів, присвячених польсько-українській тематиці, автор публікацій у пресі та книг, кавалер ордену Хрест відродження Польщі

 Іза Хрушьлінська | публіцистка, від другої половини 90-х років XX віку займається сприянням польсько-українському діалогу, популяризацією України в Польщі, української меншини, пов’язана з середовищем Об’єднання українців у Польщі, авторка публікацій у пресі, книжок, присвячених українській тематиці та польсько-українським взаєминам, що друкувалися як у Польщі, так і в Україні, член українського відділення «ПЕН-Клубу»

Ігор Халагіда | польський історик українського походження, професор історії в Гданському університеті, займається найновішою історією Польщі, а особливо – польсько-українськими відносинами в XX столітті, справами української меншини в Польщі та Греко-католицької церкви, автор багатьох ключових для цієї проблематики публікацій

СПЕЦІАЛЬНИЙ ГІСТЬ

Богдан Борусевіч | заступник голови Сенату Республіки Польща, голова Історично-програмної колегії Європейського центру солідарності, раніше – активіст демократичної опозиції, ініціатор і співорганізатор страйку в Гданській суднобудівній верфі імені Леніна в серпні 1980 року.

ВЕДУЧИЙ

Едвін Бендик | журналіст, публіцист, займається цивілізаційною проблематикою, впливом техніки на суспільне життя, українською тематикою, автор публікацій у пресі, голова Правління Фонду ім. Стефана Баторія, викладає в Collegium Civitas, де очолює Центр досліджень минулого, а також у Центрі суспільних наук Польської Академії Наук.

/ протягом вечора можна буде придбати книгу за 40 польських злотих; оплата готівкою або платіжною карткою