ECS Historia. Ukraina | wykład 5

I wojna światowa przyniosła rozpad wielkich imperiów. Dla Europy Środkowo-Wschodniej kluczowy był rozpad carskiej Rosji oraz Austro-Węgier. W ich rezultacie na mapie Europy ponownie pojawiła się m.in. Polska. Jednakże te procesy dezintegracyjne przyniosły próby wybicia się na niepodległość także innych narodów, m.in. Ukraińców. Sekwencja wydarzeń zapoczątkowana przez wybuch rewolucji październikowej w 1917 roku, doprowadziła do powstania kilku bytów politycznych na ziemiach ukraińskich. Choć próby odbudowy państwowości przez Ukraińców zostały ostatecznie pogrzebane przez radziecki imperializm, warto poznać je głębiej, gdyż również tam tkwią korzenie silnej dziś tożsamości niepodległej i demokratycznej Ukrainy.

prelegent | dr hab. Grzegorz Skrukwa
Pracownik naukowy i nauczyciel akademicki na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek rady programowej kierunku Wschodnioznawstwo. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię Europy Wschodniej i Środkowej w XX i XXI wieku, w tym szczególnie historię południa Ukrainy (regionu nadczarnomorskiego) oraz ukraińskiej rewolucji i Ukraińskiej Republiki Ludowej (1917–1921), rewolucję i wojnę domową w Rosji (1917–1920), historię kształtowania się nowoczesnej ukraińskiej tożsamości narodowej, historię ZSRR, historię Ukrainy i innych państw postradzieckich po 1991 roku, politykę pamięci w Europie Wschodniej i Środkowej, historię najnowszych stosunków międzynarodowych oraz konfliktów zbrojnych na obszarze postradzieckim po 1991 roku. Autor licznych publikacji podejmujących tę tematykę.

Wydarzenie transmitowane na stronie ECS i profilu fb.com/ecsgdansk.