IX Międzynarodowe Forum Europejskie

Gdańsk – Lwów

Forum EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ to międzynarodowy projekt społeczno-polityczny. Uczestnicy debatują nad współczesną kondycją Europy i Europejczyków. To spotkanie bohaterów i kreatorów zmian, reprezentujących różne generacje, dyscypliny i perspektywy. Wszystkich łączy wspólna troska o przyszłość Unii Europejskiej oraz ambicja skutecznego działania w państwach graniczących ze wspólnotą – przede wszystkim krajach Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich. Forum jest odpowiedzią na potrzebę europejskiej refleksji, która przyciąga zarówno grono ekspertów, jak i zainteresowanych publiczną debatą o bieżących wyzwaniach naszego kontynentu.

Tematyka tegorocznej edycji została określona na podstawie ciągłych analiz sytuacji w Europie. Niewątpliwie najważniejszym tematem na kontynencie europejskim pozostaje trwająca rosyjska inwazja na Ukrainę. Dlatego stanie się ona centralnym punktem dyskusji i działań. Istotne będzie spojrzenie na obecną sytuację z różnych perspektyw. Ponadto warte omówienia są inne kwestie, na które dziś zwraca się uwagę: nowe wymiary procesów dekolonizacyjnych w Europie; sytuacja regionów i tożsamości lokalnych; różnorodność europejska a potencjał dalszego rozwoju UE. Ostatni temat ma szczególne znaczenie w kontekście perspektyw europejskiej polityki sąsiedztwa. Ostatni rok przyniósł Mołdawii oraz Ukrainie status kandydatów. Wbrew oczekiwaniom nie otrzymała go jednak Gruzja. Jak rysują się perspektywy członkostwa dla tego kraju? Otwarte pozostaje także pytanie o pozostałe kraje Partnerstwa Wschodniego (Armenię, Azerbejdżan oraz Białoruś), a także państwa Bałkanów Zachodnich.

Program

18/05 czwartek
11.00–12.00
/ ECS, sala F wystawy stałej Triumf Wolności (1 piętro)
Uroczyste otwarcie Forum

Ogłoszenie Deklaracji Lwowskiej oraz międzynarodowej współpracy przy tworzeniu Centrum Wolności i Demokracji we Lwowie
wystąpienie programowe | Maria Jonowa – deputowana Rady Najwyższej Ukrainy, członkini Komisji Polityki Zagranicznej i Współpracy Międzyparlamentarnej, była wiceprzewodnicząca Rady Międzyparlamentarnej Ukraina-NATO, wiceprzewodnicząca Międzynarodowej Demokratycznej Unii Kobiet i współzałożycielka Kongresu Kobiet Ukraińskich

12.00–13.30
/ ECS, biblioteka (1 piętro)
debata panelowa | Europa i świat wobec rosyjskiej agresji w Ukrainie

przemówienie programowe | Mykoła Kniażycki – Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, Współprzewodniczący Zespołu Poselskiego Rady Najwyższej Ukrainy ds. Stosunków Międzyparlamentarnych z Republiką Polska, przewodniczący Rady Nadzorczej Ukraińskiego Instytutu Książki
Co stanowi źródło różnic w postrzeganiu wojny w Ukrainie wśród społeczeństw w Europie i na świecie? W jaki sposób możemy stworzyć wspólną, spójną narrację/stanowisko wobec wojny? Jak zmieniły się poszczególne kraje oraz Europa pod wpływem wojny?
paneliści
Oleksandra Matvijchuk – działaczka na rzecz praw człowieka, przewodnicząca zarządu
Centrum Wolności Obywatelskich, ukraińskiej organizacji nagrodzonej Pokojową Nagrodą Nobla w 2022 roku (online)
Miłosz J. Cordes – historyk, politolog, kulturoznawca, research fellow w Duńskim Towarzystwie Polityki Zagranicznej
Mirosław Czech – dziennikarz, publicysta, poseł na Sejm II i III kadencji
David Gregosz – politolog, dyrektor warszawskiego biura Fundacji Konrada Adenauera
moderator | Kacper Dziekan – historyk, specjalista ds. międzynarodowych, Europejskie Centrum Solidarności

13.30–15.00
/ ECS
przerwa

15.00–16.30
/ ECS, sala warsztatowa nr 5 (3 piętro)
seminaria dyskusyjne | Niedokończony proces dekolonizacji – zagrożenie dla integracji europejskiej
paneliści
Valentin Luntumbue – badacz, redaktor publikacji „Places in the sun. Post-colonial dialogues in Europe and beyond” (Brussels: Institute for a Greater Europe, 2021)
Jaryna Jasynewycz – działaczka społeczna, publicystka, dyrektorka Forum Centralnej i Wschodniej Europy Via Carpatia
Jérôme Heurtaux – politolog, specjalista ds. Europy Środkowej, były dyrektor Francuskiego Instytutu Badań Nauk Humanistycznych i Społecznych w Pradze (CEFRES)
moderator | Jacek Kołtan – filozof, politolog, pełnomocnik dyrektora ECS, ds. naukowych

/ ECS, biblioteka (1 piętro)
seminarium dyskusyjne | Wielogłos medialny. Różnorodne drogi do prawdy o świecie

paneliści
Ajganysz Ajdarbekowa – przedstawicielka projektu Bellingcat, dziennikarstwa śledczego specjalizującego się w sprawdzaniu faktów i białym wywiadzie
Piotr Andrusieczko – dziennikarz, korespondent wojenny, specjalista ds. ukraińskich, współpracownik międzynarodowego projektu reporterskiego Outriders, Dziennikarz Roku 2014 wg Grand Press
Paolo Morawski – historyk, dziennikarz, wieloletni dyrektor telewizji RAI, redaktor „poli-logo. Dialoghi plurali a est”
Aliona Nesterenko – dziennikarka, specjalistka ds. rosyjskiej propagandy
moderator | Jarosław Kociszewski – dziennikarz, politolog, redaktor naczelny portalu new.org.pl, Kolegium Europy Wschodniej

/ ECS, sala warsztatowa nr 4 (3 piętro)
seminarium dyskusyjne | Europejska różnorodność. Przypadek Irlandii
Beatriz Gómez Moreno – psycholożka społeczna i kulturowa, dyrektorka programowa w @GormMedia: Postawy międzygrupowe, stereotypy i uprzedzenia wobec grup marginalizowanych, współtwórczyni projektu This is them prezentującego różnorodność etniczną i kulturową współczesnej Irlandii

18.00–19.30
/ ECS, ogród zimowy (parter)
autorski białorusko-ukraiński program muzyczno-poetycki | Dopóki nienawidzisz… Dopóki kochasz…
Pawło Tabakou – piosenkarz, muzyk, kompozytor i aranżer, zwycięzca programu The Voice of Ukraine
Andrej Chadanowicz – poeta, tłumacz i literaturoznawca zaangażowany w obronę praw człowieka i walkę o niepodległość Białorusi

19/05 piątek
10.00–12.00
oprowadzanie w języku polskim | Spacer tematyczny po Stoczni Gdańskiej
oprowadzanie w języku angielskim | Spacer tematyczny po Głównym Mieście

transmisja ciągła 12.00–16.00

12.00–13.30
/ ECS, biblioteka (1 piętro)
debata panelowa | Unia Europejska dla krajów Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich?
Jak wzmocnić dotychczasową strukturę wewnętrzną UE? Jakie rozszerzenie jest możliwe i jakie wynikną z tego korzyści, zarówno dla dotychczasowych, jak i nowych członków? Jak połączyć tak bardzo różnorodne społeczności, aby identyfikowały się z europejską narracją?
myśl przewodnia | Kai-Olaf Lang – politolog, analityk, specjalista ds. Europy Środkowo-Wschodniej oraz europejskiej polityki sąsiedztwa
paneliści
Rigels Halili – antropolog, analityk, specjalista ds. Bałkanów Zachodnich
Stasia Budzisz – reporterka, dziennikarka i tłumaczka, specjalistka ds. Gruzji
Maria Jonowa – polityczka, posłanka do Rady Najwyższej Ukrainy, członkini Komisji Polityki Zagranicznej i Współpracy Międzyparlamentarnej
moderator | Daniel Gleichgewicht – dziennikarz, specjalista ds. międzynarodowych, redaktor New Eastern Europe

14.30–16.00
/ ECS, biblioteka (1 piętro)
debata panelowa | Sprawa ukraińska. Kultura w wojnie Rosji z Ukrainą i Europą
paneliści
Wolodymyr Szejko – menedżer kultury, dyrektor Instytutu Ukraińskiego (online)
Rostyslaw Derzypilski – reżyser główny Narodowego Akademickiego Teatru Dramatycznego im. Iwana Franki w Iwano-Frankiwsku
Mariana Sawka – pisarka, performerka, wydawczyni, współzałożycielka i redaktorka naczelna «Wydawnictwa Starego Lwa», członkini ukraińskiego PEN-Centrum
Olga Salo – muzealniczka, zastępczyni dyrektora Muzeum Narodowego Pamięci Bohaterów Niebiańskiej Sotni – Muzeum Rewolucji Godności
Basil Kerski – menadżer kultury, redaktor, politolog i eseista, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
moderator | Lew Zacharczyszyn – pełnomocnik dyrektora ECS ds. polsko-ukraińskiej solidarności, konsul generalny Ukrainy w Gdańsku

16.00
/ ECS, biblioteka
Zakończenie forum

ORGANIZATORZY
Europejskie Centrum Solidarności, Fundacja Konrada Adenauera, Centrum Wolności i Demokracji we Lwowie

WSPÓŁORGANIZATORZY
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Ogólnoukraińskie Forum Demokratyczne, New Eastern Europe, Nowa Europa Wschodnia, ESPRESO TV, Stowarzyszenie Konsulów Honorowych w Polsce, Uniwersytet Gdański, Gdansk.pl

For Our Freedom And Yours

Europe With A View To The Future
IX International European Forum
Gdańsk – Lviv

Forum EUROPE WITH A VIEW TO THE FUTURE is an international socio-political project. Participants debate the current condition of Europe and Europeans. It is a meeting of heroes and creators of change, representing different generations, disciplines and perspectives. They all share a common concern for the future of the European Union and the ambition to act effectively in countries bordering on the community – primarily the Eastern Partnership countries and the Western Balkans. The Forum – a response to the need for European reflection, attracts a range of experts as well as those interested in a public debate on the current challenges of our continent.

The theme of this year’s edition was determined on the basis of continuous analyzes of the situation in Europe. Undoubtedly, the most important topic on the European continent remains the ongoing Russian invasion of Ukraine. Therefore, it will become the focal point of discussions and activities during the forum. It will be important to look at the current situation from different angles. In addition, other issues that are being highlighted today are worth discussing: new dimensions of decolonization processes in Europe; the situation of regions and local identities; European diversity and the potential for further development of the EU. The latter is of particular importance in the context of the perspectives of the European Neighborhood Policy. Last year brought Moldova and Ukraine the status of candidates. Contrary to expectations, however, Georgia did not receive it. What are the membership prospects for this country? The question about the remaining countries of the Eastern Partnership (Armenia, Azerbaijan and Belarus), as well as the countries of the Western Balkans, also remains open.

Programme

streamings playlist

18/05 Thursday
11.00-12.00
/ ECS permanent exhibition, room F Triumph of Freedom (2nd floor)
Forum opening ceremony
Proclamation of the Lviv Declaration and international cooperation in establishing the Center for Freedom and Democracy in Lviv

keynote speech | Maria Ionova – MP from the Verkhovna Rada of Ukraine, member of the Committee on Foreign Policy and Inter-Parliamentary Cooperation, former Vice-Chairperson of the Ukraine-NATO Inter-Parliamentary Council, Vice-Chairperson of the International Democratic Union of Women and co-founder of the Congress of Ukrainian Women

 12.00-13.30
/ ECS, library (1st floor)
panel debate | Europe and the world in the face of Russian agression in Ukraine
keynote speech | Mykola Kniazhytsky
Deputy of the Verkhovna Rada of Ukraine, Co-Chairman of the Parliamentary Team of the Verkhovna Rada of Ukraine for Interparliamentary Relations with the Republic of Poland,, Chairman of the Supervisory Board of the Ukrainian Book Institute
What is the source of the differences in the perception of the war in Ukraine among societies in Europe and around the world? How can we create a common, coherent narrative/stance towards the war? How have individual countries and Europe changed under the impact of the war
Panellists
Oleksandra Matviichuk – human rights activist, Chairwoman of the Center for Civil Liberties, Ukrainian organisation awarded with 2022 Nobel Peace Prize
Miłosz J. Cordes – historian, political scientist, cultural expert, research fellow at the Danish Foreign Policy Association
Mirosław Czech – journalist, publicist, Member of Polish Parliament for the 2nd and 3rd parliamentary term
David Gregosz – political scientist, director of the Warsaw office of the Konrad Adenauer Foundation
moderator | Kacper Dziekan – historian, international relations expert, the European Solidarity Centre

13.30-15.00
/ ECS
break

 15.00-16.30
/ ECS, Workshop Room 5 (3rd floor)
discussion seminar | The Unfinished Decolonisation Process – A Danger For European Integration
panellists
Valentin Luntumbue – researcher, editor of the publication Places in the sun. Post-colonial dialogues in Europe and beyond (Brussels: Institute for a Greater Europe, 2021)
Yaryna Yasynevych – social activist, publicist, director of the Via Carpatia Forum for Central and Eastern Europe
Jérôme Heurtaux – political scientist, specialist on Central Europe, former director of the French Institute for Research in the Humanities and Social Sciences in Prague (CEFRES)
moderator | Jacek Kołtan – philosopher, political scientist, the ECS director representative for research

 / ECS, library (1st floor)
discussion seminar | Media Multilogue. Various Ways To The Truth About The World
panellists
Aiganysh Aidarbekova – representative of the Bellingcat project, investigative journalism specialising in fact-checking and open-source intelligence
Piotr Andrusieczko – journalist, war correspondent, specialist on Ukrainian affairs, collaborator of the international reporting project Outriders, Journalist of the Year 2014 according to Grand Press
Paolo Morawski – historian, journalist, long-time RAI TV director, editor of the „poli-logo. Dialoghi plurali a est”
Alyona Nesterenko – journalist, specialist on Russian propaganda
moderator | Jarosław Kociszewski – journalist, political scientist, editor-in-chief of the new.org.pl portal, College of Eastern Europe

 / ECS, workshop room no. 4 (3rd floor)
discussion seminar | European Diversity. The Case Of Ireland
Beatriz Gómez Moreno – social and cultural psychologist, programme director at @GormMedia: Intergroup attitudes, stereotypes and prejudices towards marginalised groups, co-creator of the project This is them presenting ethnic and cultural diversity in contemporary Ireland

18.00-19.30
/ ECS, winter garden (ground floor)
original Belarusian-Ukrainian music and poetry programme | Till You Hate… Till You Love…
Pavlo Tabakou – singer, musician, composer and arranger, winner of the programme The Voice of Ukraine
Andrei Khadanovich – poet, translator and literary scholar involved in the defence of human rights and the struggle for independence of Belarus

19/05 FRI
10.00-12.00
a guided tour in Polish | Thematic Walk Around The Gdansk Shipyard
guided tour in English | Thematic Walk Around The Main City

12.00-13.30
/ ECS, library (1st floor)
panel debate | European Union For Eastern Partnership Countries And Western Balkans?
How to strengthen the current internal structure of the EU? What enlargement is possible and what benefits will arise from it, both for existing and new members? How to bring such diverse communities together so that they identify with the European narrative?
keynote speaker | Kai-Olaf Lang – political scientist, analyst, specialist on Central and Eastern Europe and European Neighbourhood Policy
panellists
Rigels Halili – anthropologist, analyst, specialist on the Western Balkans
Stasia Budzisz – reporter, journalist and translator, expert on Georgia
Maria Jonova – politician, deputy to the Verkhovna Rada of Ukraine, member of the Committee on Foreign Policy and Interparliamentary Cooperation
moderator | Daniel Gleichgewicht – journalist, international affairs specialist, editor of New Eastern Europe

14.30-16.00
/ ECS, library (1st  floor)
panel debate | The Ukrainian Case. Culture In Russia’s War Against Ukraine And Europe
panellists
Volodymyr Sheiko – cultural manager, director of the Ukrainian Institute (online)
Rostyslav Derzypilsky – chief director of the Ivan Franko National Academic Drama Theatre in Ivano-Frankivsk
Mariana Savka – writer, performer, publisher, co-founder and editor-in-chief of the 'Old Lion Publishing House’, member of the Ukrainian PEN-Centre
Olga Salo – museologist, deputy director of the National Museum in Memory of the Heroes of the Celestial Sotnia – Museum of the Revolution of Dignity
Basil Kerski – cultural manager, editor, political scientist and essayist, director of the European Solidarity Centre
moderator | Lev Zakharchyshyn – the ECS director representative for Polish-Ukrainian solidarity, former Consul General of Ukraine in Gdansk

16.00
/ ECS, library
End of the Forum

ORGANISERS
European Solidarity Centre, Konrad Adenauer Foundation, Centre for Freedom and Democracy in Lviv

CO-ORGANISERS
Jan Nowak Jeziorański College of Eastern Europe, All-Ukrainian Democratic Forum, New Eastern Europe, Nowa Europa Wschodnia, ESPRESO TV, Association of Honorary Consuls in Poland, University of Gdansk, Gdansk.pl

За Нашу і Вашу Свободу

Європа з поглядом у майбутнє
9-й Міжнародний Європейський Форум
Гданськ – Львів

Форум «ЄВРОПА З ПОГЛЯДОМ У МАЙБУТНЄ» — міжнародний суспільно-політичний проект. Учасники обговорюють поточний стан Європи та європейців. Це зустріч героїв і творців змін, які представляють різні покоління, дисципліни та перспективи. Усіх їх об’єднує спільна турбота про майбутнє Європейського Союзу та прагнення ефективно діяти в країнах, що межують зі спільнотою – передусім у країнах Східного партнерства та Західних Балкан. Форум є відповіддю на потребу в європейській рефлексії, яка залучає як групу експертів, так і тих, хто зацікавлений у публічній дискусії щодо актуальних викликів нашого континенту.

Тема цьогорічного форуму була визначена на основі постійного аналізу ситуації в Європі. Безперечно, найважливішою темою на європейському континенті залишається російське війна проти України. Тому вона стане центром дискусій та заходів. Важливо буде подивитися на поточну ситуацію з різних точок зору. Крім того, варті обговорення інші питання, які повстають сьогодні: нові виміри процесів деколонізації в Європі; ситуація регіонів і місцевих ідентичностей; Європейське різноманіття та потенціал подальшого розвитку ЄС. Остання тема є особливо важливою в контексті перспектив Європейської політики сусідства. Минулий рік приніс Молдові та Україні статус кандидатів. Однак, всупереч очікуванням, Грузія його не отримала. Які перспективи членства у цієї країни? Відкритим також залишається питання щодо решти країн Східного партнерства (Вірменії, Азербайджану та Білорусі), а також країн Західних Балкан.

Програма

плейлист передачі відео

18/05 четвер
11.00-12.00
/ ЄЦС, зал F «Тріумф свободи» постійної експозиції (2 поверх)
Урочисте відкриття Форуму
Проголошення Львівської декларації та ініціативи співпраці щодо створенням Центру Свободи та Демократії у Львові
програмний виступ – Марія Іонова – депутат Верховної Ради України, член Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, колишня заступниця голови Міжпарламентської ради Україна-НАТО, віце-президентка Міжнародного демократичного жіночого союзу та співзасновниця Конгресу українок

12.00-13.30
/ ЄЦС, бібліотека (1 поверх)
панельна дискусія | Європа Та Світ Перед Російською Агресією В Україні
програмна промова | Микола Княжицький – Народний депутат України, співголова депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща, голова Наглядової ради Українського інституту книги
Що є джерелом відмінностей у сприйнятті війни в Україні між суспільствами Європи та світу? Як ми можемо створити спільний, послідовний наратив/позицію щодо війни? Як змінилися окремі країни та Європа під впливом війни?
учасники панелі
Олександра Матвійчук – правозахисниця, голова правління Центру громадянських свобод відзначеного Нобелівською Премією миру (онлайн)
Мілош Й. Кордес – історик, політолог, культуролог, науковий співробітник Товариства зовнішньої політики Данії
Мірослав Чех – журналіст, оглядач, депутат Сейму РП 2-го та 3-го скликання
Давид Грегош – політолог, директор варшавського офісу Фонду Конрада Аденауера
модератор | Кацпер Дзєкан – історик, фахівець з міжнародних справ, Європейський центр солідарності

13.30-15.00
/ ЄЦС
перерва

15.00-16.30
/ ЄЦС, кімната № 5 (3 поверх)
дискусійні семінари | Незавершений Процес Деколонізації – Загроза Європейській Інтеграції
учасники панелі
Валентин Лунтумбе – дослідник, редактор видання «Місця під сонцем. Постколоніальні діалоги в Європі та за її межами» (Брюссель: Інститут Великої Європи, 2021)
Ярина Ясиневич – громадська діячка, публіцист, директор Форуму Центрально-Східної Європи Via Carpatia
Жером Ерто – політолог, спеціаліст із Центральної Європи, колишній директор Французького інституту досліджень гуманітарних і соціальних наук у Празі (CEFRES)
модератор | Яцек Колтан – філософ, політолог, представник директора ЄЦС до справ науки

/ ЄЦС, бібліотека (1 поверх)
дискусійний семінар | Медіальне Багатоголосся. Різні Шляхи До Правди Про Світ
учасники панелі
Айганіс Айдарбекова – представниця проекту журналістських розслідувань Bellingcat, , що спеціалізується на фактчекінгу та білій розвідці
Пьотр Андрусечко – журналіст, військовий кореспондент, українознавець, учасник міжнародного репортажного проекту Outriders, Журналіст 2014 року за версією Grand Press.
Паоло Моравскі – історик, журналіст, багаторічний директор телеканалу RAI, редактор журналу „poly-logo. Dialoghi plurali a est”
Альона Нестеренко – журналістка, фахівець з російської пропаганди, Інститут масової інформації
модератор | Ярослав Коцішевський – журналіст, політолог, головний редактор порталу new.org.pl, Колегіум Східної Європи

/ ЄЦС, кабінет № 4 (3 поверх)
дискусійний семінар | Європейське Різноманіття. Випадок Ірландії
Беатріс Гомес Морено – соціальна і культурна психолог, програмна директор @GormMedia: Міжгрупове ставлення, стереотипи та упередження щодо маргіналізованих груп, співавтор проекту «Це вони», який представляє етнічне та культурне розмаїття сучасної Ірландії

 18.00-19.30
/ ЄЦС, зимовий сад (перший поверх)
авторська білорусько-українська музично-поетична програма | Доки Ненавидиш… Доки Любиш…
Павло Табаков – співак, музикант, композитор та аранжувальник, переможець «Голосу України».
Андрeй Хаданович – поет, перекладач і літературознавець, який займається захистом прав людини та боротьбою за незалежність Білорусі.

19/05 п’ятниця
10.00-12.00
екскурсія польською мовою | Тематична Екскурсія Гданською Корабельнею
екскурсія англійською мовою | Тематична Прогулянка Головним Містом

12.00-13.30
/ ЄЦС, бібліотека (1 поверх)
панельна дискусія | Європейський Союз Для Країн Східного Партнерства Та Західних Балкан
Як зміцнити існуючу внутрішню структуру ЄС? Яке розширення можливе та які переваги отримають як існуючі, так і нові члени? Як об’єднати такі різноманітні спільноти, щоб вони ідентифікувалися з європейським наративом?
Втупна доповідь | Кай-Олаф Ланг – політолог, аналітик, фахівець з Центрально-Східної Європи та Європейської політики сусідства
учасники панелі
Рігерс Халілі – антрополог, аналітик, спеціаліст із Західних Балкан
Стася Будзіш – репортерка, журналістка та перекладачка, фахівець із Грузії
Марія Іонова – політик, депутат Верховної Ради України, член Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва
модератор | Даніель Гляйхгевіхт – журналіст, спеціаліст з міжнародних справ, редактор New Eastern Europe

 14.30–16.00
/ ЄЦС, бібліотека (1 поверх)
панельна дискусія | Українська Справа. Культура У Війні Росії З Україною Та Європою
учасники панелі
Володимир Шейко – менеджер культури, директор Українського інституту (онлайн)
Ростислав Дежипільський – головний режисер Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка в Івано-Франківську
Мар’яна Савка – письменниця, перформерка, видавець, співзасновниця та головна редакторка «Видавництва Старого Лева», член Українського ПЕН-Центру.
Ольга Сало – музейник, заступниця директора Національного музею пам’яті Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності
Безіл Керскі – культурний менеджер, редактор, політолог і есеїст, директор Європейського Центру Солідарності
модератор | Лев Захарчишин – дипломат, громадський діяч, уповноважений директора ЄЦС у справах польсько-української солідарності, Генеральний консул України в Гданську (2026-2021)

16.00
/ ЄЦС, бібліотека
Завершення форуму

ОРГАНІЗАТОРИ
Європейський Центр Солідарності, Фонд Конрада Аденауера, Центр свободи та демократії у Львові

СПІВОРГАНІЗАТОРИ
Коледж Східної Європи ім. Яна Новака Єзьоранського, Всеукраїнський демократичний форум, New Eastern Europe, Нова Східна Європа, ESPRESO TV, Асоціація почесних консулів у Польщі, Гданський університет, Gdansk.pl