Czerwiec ’89. Transformacja systemowa w Polsce – oto tytuł konferencji naukowej planowanej na dni 2–4 czerwca 2024 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Nabór zgłoszeń trwa do 31 marca. O przyjęciu wystąpienia zdecyduje Komitet Naukowy na podstawie nadesłanego abstraktu.

– Ideą wydarzenia upamiętniającego kolejną rocznicę wyborów czerwcowych z 1989 roku, jest podjęcie dyskusji nad genezą i przebiegiem obrad Okrągłego Stołu oraz ich konsekwencjami dla Polski, Europy i świata – mówi dr Judyta Bielanowska z Działu Naukowego i Biblioteki ECS, organizatorka konferencji. – Tematem namysłu będą również pierwsze lata parlamentaryzmu, które nastały po transformacji systemowej w Polsce, uwarunkowania społeczne, polityczne i gospodarcze tego okresu, okoliczności uchwalenia Konstytucji w 1997 roku, polityka międzynarodowa, a zwłaszcza przystąpienie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.

Pokłosiem konferencji ma być publikacja naukowa w postaci recenzowanej monografii wieloautorskiej, zawierającej teksty prelegentów, zamieszczona w wysokopunktowanym czasopiśmie.

Koszty udziału w konferencji – obejmujące zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot nakładów poniesionych na przejazd PKP – w całości pokrywa Europejskie Centrum Solidarności.

Organizatorami konferencji są Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Szczegółowy zakres tematyczny, obejmuje następujące zagadnienia
/ Geneza, przebieg, konsekwencje i ocena Okrągłego Stołu
/ Społeczne, polityczne, gospodarcze i międzynarodowe determinanty przemian systemowych w Polsce
/ Działalność struktur i grup opozycyjnych w ostatniej dekadzie PRL
/ Rola i znaczenie Kościoła dla przemian systemowych w Polsce
/ Działalność organów bezpieczeństwa u schyłku PRL i jej wpływ na jakość przemian systemowych
/ Ewolucja systemu bezpieczeństwa państwa
/ Reperkusje i reakcje międzynarodowe na przemiany systemowe w Polsce
/ Wybory parlamentarne 4 czerwca 1989 roku
/ Transformacja, tranzycja i system polityczny III RP
/ Od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej – transformacja systemu gospodarczego
/ Dekompozycja PZPR i nowa klasa polityczna
/ Wyzwania polityczne i społeczne po 1989 roku
/ Dekomunizacja
/ Rola i znaczenie Konstytucji z 1997 roku dla pierwszego okresu parlamentaryzmu
/ Polska w NATO
/ Polska w Unii Europejskiej
/ Recepcja Okrągłego Stołu na przestrzeni dekad

Zgłoszenia
/ nie później niż 31 marca 2024 roku zgłoś udziału w konferencji, dołączając abstrakt planowanego wystąpienia (ok. 250 słów)
/ e-mail: j.bielanowska@ecs.gda.pl
/ organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji tematów, wystąpienia będą przyjmowane bądź odrzucane przez Komitet Naukowy na podstawie nadesłanych abstraktów

Kontakt
dr Judyta Bielanowska
/ tel.: 506 196 117
/ e-mail: j.bielanowska@ecs.gda.pl