Wspólne projekty – od badawczych po kulturalne, szkoły letnie i zimowe dla zagranicznych studentów, promowanie zagadnień związanych z Solidarnością jako tematów prac licencjackich i magisterskich – to tylko kilka inicjatyw z wielu, do których na mocy porozumienia zobowiązali się Uniwersytet Gdański i Europejskie Centrum Solidarności.

Porozumienie o współpracy podpisano 15 listopada 2022 roku w bibliotece ECS. Dokument sygnowali prof. Piotr Stepnowski, rektor UG i Basil Kerski, dyrektor ECS. Współpracę zaprogramowano na pięć lat z możliwości jej przedłużenia.

Kooperacja między UG a ECS ma obejmować wiele przedsięwzięć na różnych polach. W obszarze nauki padły deklaracje wspólnego realizowania projektów dydaktycznych i badawczo-naukowych, odwołujących się do idei solidarności i kultury demokratycznej; poszukiwania materiałów źródłowych; podnoszenia kwalifikacji pracowników. Kilka inicjatyw adresowanych ma być do studentów, jak szkoły letnie i zimowe dla adeptów zagranicznych uczelni; promowanie zagadnień związanych z Solidarnością jako tematów prac licencjackich i magisterskich oraz angażowanie studentów w konferencje czy seminaria realizowane w ECS. Planowana jest również współpraca na polu wydawniczym, a także – co ważne dla ECS, które od lat realizuje projekty na rzecz integracji nowych mieszkańców Gdańska – zadeklarowano powadzenie przez lektorów językowych UG kursów języka polskiego jako obcego.

Jak podkreślał dyrektor ECS Basil Kerski, porozumienie ECS i UG to zarazem zwieńczenie dotychczasowej współpracy, jak i otwarcie nowej perspektywy dla obu instytucji, które łączy przywiązanie do wspólnych wartości: wzajemnego zrozumienia, kultury dialogu, szacunku, pielęgnowania pamięci o historii i edukacji przyszłych pokoleń.

– Nie ma lepszego miejsca do podpisania takiego porozumienia – potwierdzał prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. – Ten moment, to tak naprawdę sformalizowanie wielu działań, które wspólnie prowadziliśmy i planujemy realizować nadal. Odniesienie do najlepszych wartości europejskich i wspólnoty znakomicie wpisują się w ideę naszej uczelni jako uniwersytetu otwartego.

– Dokumenty tu podpisywane mają wyjątkową moc – przyznaje dyrektor ECS. – W 2014 roku, kiedy rozpoczął się konflikt we wschodniej Ukrainie, do Gdańska przyjechała delegacja z Mariupola i wówczas, w jeszcze pustej, nieotwartej bibliotece ECS, został podpisany list intencyjny o współpracy między miastami jako wyraz wsparcia i solidarności Gdańska z Ukrainą.

Do Mariupola, naszego partnerskiego miasta, niemal zrównanego podczas wojny z ziemią, z Gdańska wciąż kierowana jest pomoc. Skwerowi przy skrzyżowaniu ulic Matki Polki i Partyzantów we Wrzeszczu, niedaleko konsulatu Federacji Rosyjskiej, nadano zaś imię Bohaterskiego Mariupola.

Warto podkreślić, że ECS corocznie organizuje kilka konferencji i sympozjów naukowych oraz forum wymiany myśli, których uczestnikami są światowe sławy zajmujące się badaniami historycznymi, społecznymi i politologicznymi. Gości u siebie uczestników wielu projektów realizowanych w partnerstwie z zagranicznymi uniwersytetami. Na co dzień prowadzi zajęcia edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży. Dysponuje obszernym księgozbiorem, bogatym zbiorem archiwaliów, ale i współcześnie zrealizowanych notacji, które są doskonałym materiałem badawczym.