Europejskie Centrum Solidarności zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Europejskiego Centrum Solidarności ecs.gda.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-07-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-18

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna, z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Strona została sprawdzona przy wykorzystaniu serwisu wave.webaim.org.

Treści niedostępne

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)
  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)
  • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych
  • niepoprawny kontrast pomiędzy kolorem tekstu i/lub linków a kolorem tła
  • brak mapy serwisu

Wyłączenia

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej helpdesk@ecs.gda.pl.

Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dostępność architektoniczna

Europejskie Centrum Solidarności jest instytucją kultury dostępną dla wszystkich, również dla osób z niepełnosprawnościami. Zapraszamy do środka!

→ RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI ECS

PARKING PODZIEMNY (poziom –1)
• wjazd ulicą Nowomiejską – od ul. Jana z Kolna lub ks. Jerzego Popiełuszki
• 287 miejsc postojowych
• 8 oznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami
• ważne! – wejście do wind lub klatki schodowej przez ciężkie drzwi skrzydłowe, bez progu
• miejsca postojowe dla rowerów – po lewej stronie od wjazdu
→ opłaty

WEJŚCIE DO BUDYNKU
• wejście główne / dojście od pl. Solidarności i przez historyczną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej oraz od strony ulicy ks. Jerzego Popiełuszki / drzwi automatyczne, wejście bez progu / otwarte przez cały rok
• wejście boczne / od ul. Nowomiejskiej / drzwi skrzydłowe, wejście z progiem (4 cm) / otwarte przez cały rok
WAŻNE! Droga do wejścia głównego w ECS jest wybrukowana.

CO GDZIE JEST?
6 / taras widokowy / ważne! – wejście na taras przez drzwi skrzydłowe i niski próg
5 / poziom techniczny / zakaz wstępu
4 / biura Europejskiego Centrum Solidarności
3 / sale warsztatowe, przestrzeń Solidarność Codziennie
2 / wystawa stała, archiwum
1 / wejście na wystawę stałą, biblioteka, mediateka, bar
0 / główne wejście do budynku, kasy, stanowisko z audioprzewodnikami, wystawy czasowe, Wydział Zabaw, audytorium, sklep muzealny, kawiarnia, restauracja
–1 / parking podziemny

WYSTAWA STAŁA
• Znajduje się na 1 i 2 poziomie budynku.
• Zwiedzanie wystawy: drzwi i przejścia bez progów, piętra łączą schody i windy.
• W przestrzeni wystawy można skorzystać z mobilnych siedzisk-stołków. Udostępniają je osoby obsługujące wystawę.
• Na wystawie znajdują się multimedia (nagrania wideo i audio), w salach wystawowych jest zmienne natężenie światła i dźwięków.
• W sali E (poziom 2) jest dostępny dotykowy światłoryt (grafika wypukła zbudowana na warstwach dzięki innowacyjnej metodzie adaptacji sztuk wizualnych do potrzeb osób niewidomych). Przedstawia zdjęcie autorstwa Chrisa Niedenthala, ukazujące premiera Tadeusza Mazowieckiego, gdy wznosi rękę w geście zwycięstwa „V” po zaprzysiężeniu jego rządu w 1989 roku.
• W sali F (poziom 2) w ramach instalacji pn. Labirynt wśród 68 tłumaczeń Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka na wysokości dłoni wbudowano zapis w alfabecie Braille’a.

BILETY
• kasy biletowe znajdują się na poziomie 0 / ważne! – lady kas mają wysokość 120 cm i są zabezpieczone szklaną szybą
• bilet ulgowy w cenie 25 zł przysługuje:
– osobom z niepełnosprawnościami (po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia), asystentce, asystentowi tej osoby
– cena zawiera opłatę za audioprzewodnik dla każdego zwiedzającego.

AUDIOPRZEWODNIK
• ułatwia i wzbogaca zwiedzanie – koszt wypożyczenia audioprzewodnika wliczony jest w cenę biletu
• dostępny z audiodeskrypcją (polska i angielska wersja językowa)
• dostępny w polskim języku migowym
→ inne ścieżki i warianty zwiedzania

PĘTLA INDUKCYJNA dla osób korzystających z aparatów słuchowych
stacjonarna / dostępna przy kasach, w punkcie informacji, w punkcie wydawania audioprzewodników, w punktach informacyjnych Wydziału Zabaw i biblioteki oraz w audytorium (pierwsze dwa rzędy)
naszyjna, mobilna / do wypożyczenia wraz z audioguidem na stanowisku wydawania audioprzewodników

WÓZKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ
Wózki dla osób dorosłych (2 sztuki) są dostępne bezpłatnie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji – zapytaj przy kasach.

SZATNIA / SZAFKI SAMOOBSŁUGOWE
Na poziomie 0 można skorzystać z szafek samoobsługowych.

TOALETY
W budynku znajdują się oznakowane, bezpłatne toalety oraz toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (poziom 0, 1, 2, 3).

POKÓJ RODZINNY / POKÓJ WYCISZENIA
• Dostępny na poziomie 0, obok toalet.
• Pokój jest wyposażony w fotel, umywalkę oraz przewijak.

WINDY
• W budynku dostępne są trzy windy panoramiczne. Winda dojeżdża na każde piętro budynku.
• Przyciski w windzie są wypukłe i mają oznaczenia w alfabecie Braille’a.
• Winda ma system informacji głosowej w języku polskim i angielskim.

Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia lub informacji – skontaktuj się z nami przed wizytą.

KONTAKT
• Zespół ds. dostępności
e-mail: dostepnosc@ecs.gda.pl
• Sylwia Bruna
tel.: +48 517 368 127 / e-mail: s.bruna@ecs.gda.pl

Więcej informacji na temat dostępności ECS dla osób z niepełnosprawnościami na niepelnosprawnik.pl.
czytaj recenzję → Łukasz Hećman, Wózkiem przez świat: ECS w Gdańsku

/