Europejskie Centrum Solidarności zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Europejskiego Centrum Solidarności ecs.gda.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-07-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-18

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna, z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Strona została sprawdzona przy wykorzystaniu serwisu wave.webaim.org.

Treści niedostępne

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)
  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)
  • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych
  • niepoprawny kontrast pomiędzy kolorem tekstu i/lub linków a kolorem tła
  • brak mapy serwisu

Wyłączenia

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej helpdesk@ecs.gda.pl.

Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.