WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

CZEŚĆ! | JA W SPOŁECZEŃSTWIE [PL/ENG/RU]

[PL]

JA W SPOŁECZNOŚCI
jak funkcjonować w nowym domu? / jaki jest Gdańsk i jego społeczność? / aktywność obywatelska

CZEŚĆ! to cykl spotkań dla nowych mieszkańców i mieszkanek. Podczas nich dowiesz się więcej o życiu w Polsce, poznasz lepiej miasto oraz innych migrantów, a także będziesz mógł podzielić się swoimi doświadczeniami.

termin | październik 2019 – styczeń 2020
zapisy | do 11 października 2019
pierwsze spotkanie | 12 października, godz. 10.00
częstotliwość | co dwa tygodnie
udział | bezpłatny
język | polski + wsparcie językowe
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, 3 piętro
zapisy | do 7 października: formularz

PROGRAM

ROZPOCZĘCIE PROGRAMU CZEŚĆ!

W trakcie spotkania zobaczymy wystawę stałą ECS i porozmawiamy o tym, jak będzie wyglądać cały program.
termin | 12 października, sobota, godz. 10.00–13.00

WSPÓLNA KOLACJA
Przynieśmy to, co jemy, co lubimy i razem świętujmy koniec dnia! Będziemy rozmawiać o kuchni i codzienności, a przy okazji lepiej się poznamy.
termin | 23 października, środa, godz. 18.00–20.00

WE MNIE JEST MOC!
Co jest najważniejsze, żeby znaleźć swoje miejsce w nowym kraju? Podczas warsztatów przyjrzymy się temu, co czujemy w trakcie migracji.
termin | 9 listopada, sobota, godz. 10.00–14.00

KOMUNIKACJA W INNEJ KULTURZE
Dobra komunikacja to podstawa, ale też wyzwanie. Podczas warsztatów porozmawiamy o różnicach w komunikacji, które często utrudniają porozumienie.
termin | 23 listopada, sobota, godz. 10.00–14.00

JAK FUNKCJONOWAĆ W NOWYM DOMU?

Poznaj procedury i formalności związane z mieszkaniem w Gdańsku i w Polsce, dowiedz się, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i gdzie szukać wsparcia w rozwoju w nowym miejscu zamieszkania.
termin | 7 grudnia, sobota, godz. 10.00–14.00

WASZ POMYSŁ NA SPOTKANIE
termin | 11 stycznia, sobota, godz. 10.00–13.00

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
Mieszkając w Gdańsku, stajemy się częścią społeczności tego miasta. Możesz z tego korzystać, ale także próbować realizować swoje pomysły. Gdzie możesz się zgłosić i co zrobić, żeby mieć wpływ na swoje otoczenie?
termin | 25 stycznia, sobota, godz. 10.00–13.00

DODATKOWE SPOTKANIA
• Wycieczki do organizacji i instytucji w Gdańsku – GDAŃSK PRAKTYCZNIE!
• Pikniki, spotkania integracyjne
• Wspólne wyjścia na wydarzenia organizowane w mieście

kontakt

/ mail: czesc@ecs.gda.pl
/ Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk
/ Bartosz Rief, tel. +48 517 368 094


[ENG]
THE COMMUNITY AND ME 
how to function in my new home? / what Gdańsk and its community are like? / civic engagement

CZEŚĆ! is a series of meetings for new residents. During these meetings you will learn more about living in Poland, get to know the city and other migrants better and have an opportunity to share your experiences with others.

duration
| October 2019 – January 2020
registration
| until 7 October 2019
our first meeting
| 12 October, 10:00 AM
frequency
| every two weeks
participation
| free
language
| Polish + linguistic support
location
| Europejskie Centrum Solidarności (European Solidarity Centre), 3rd Floor
registration
| until 7 October 2019: form

AGENDA

START OF THE CZEŚĆ! PROGRAMME
During our meeting, we will view the permanent exhibition at ECS and talk about what the entire programme will be like.
date | 12 October, Saturday, 10:00 AM – 1:00 PM

DINNER PARTY
Let’s bring what we eat, what we like, and celebrate the end of the day together! We will talk about cuisine and everyday life, and get to know each other better along the way.
date | 23 October, Wednesday, 6:00 PM – 8:00 PM

THE FORCE IS IN ME!
What is the most important thing in order to find our place in a new country? During workshops, we will take a closer look at what we feel when migrating.
date | 9 November, Saturday, 10:00 AM – 2:00 PM

COMMUNICATION IN A FOREIGN CULTURE
Good communication is crucial, but it is also a challenge. During workshops, we will talk about communication differences that often make it hard to find a common language.
date | 23 November, Saturday, 10:00 AM – 2:00 PM

HOW TO FUNCTION IN MY NEW HOME?
Learn about the procedures and formalities connected with living in Gdańsk and in Poland, hear how to take care of your safety and where to look for a development support at your new place of residence.
date | 7 December, Saturday, 10:00 AM – 2:00 PM

YOUR IDEA FOR A MEETING
date | 11 January, Saturday, 10:00 AM – 1:00 PM

CIVIC ENGAGEMENT
Living in Gdańsk we become a part of the city’s community. You can take advantage from it, but you can also try to implement your own ideas. Where can you go and what can you do to gain impact on your surroundings?
date | 25 January, Saturday, 10:00 AM – 1:00 PM

ADDITIONAL MEETINGS
• Visiting organizations and institutions in Gdańsk - GDAŃSK PRACTICALLY!
• Picnics, integration meetings
• Participating in the city events together

contact details
/ e-mail: czesc@ecs.gda.pl
/ Europejskie Centrum Solidarności (European Solidarity Centre), 1 Solidarności Sq., Gdańsk
/ Bartosz Rief, tel. +48 517 368 094


[RU]
Я В СООБЩЕСТВЕ 
как функционировать в новым доме? / каков Гданьск и его сообщество? / гражданская активность

ПРИВЕТ! Это цикл встреч для новых жительниц и жителей. Во время этих встреч ты услышишь больше о жизни в Польше, познакомишься поближе с городом и другими мигрантами, а также будет у тебя возможность рассказать о своём опыте.

срок 
| октябрь 2019 – январь 2020
регистрация
| до 7 октября 2019
первая встреча
| 12 октября в 10.00 ч.
частота
| каждые две недели
участие
| бесплатное
язык
| польский + языковая поддержка
место проведения
| Европейский Центр Солидарности, 4 этаж
регистрация
| до 7 октября 2019: форм

ПРОГРАММА

НАЧАЛО ПРОГРАММЫ ПРИВЕТ!
Во время встречи мы посмотрим постоянную экспозицию ЕЦС и поговорим о том, выглядеть вся программа.
срок | 12 октября, суббота с 10.00 до 13.00.

СОВМЕСТНЫЙ УЖИН
Давайте принесём то, что едим, что любим, и отпразднуем конец дня вместе! Мы поговорим о кухне и повседневной жизни, и в то же время познакомимся поближе.
срок | 23 октября, среда, с 18.00 до 20.00.

ВО МНЕ ЕСТЬ СИЛА!
Что является самым главным, чтобы найти свое место в новой стране? На семинарах мы рассмотрим, что мы чувствуем во время миграции.
срок | 9 ноября, суббота, с 10.00 до 14.00.

КОММУНИКАЦИЯ В ДРУГОЙ КУЛЬТУРЕ
Хорошая коммуникация является не только основой, но и вызовом. Во время семинаров поговорим о различиях в коммуникации, которые осложняют взаимопонимание.
срок | 23 ноября, суббота, с 10.00 до 14.00.

КАК ФУНКЦИОНИРОВАТЬ В НОВЫМ ДОМЕ?
Узнай о процедурах и формальностях связанных с проживанием в Гданьске в Польше, узнай как позаботиться о своей безопасноси и где искать поддержку в развитии на новом месте жительства.
срок | 7 декабря, суббота, с 10.00 до 14.00.

ВАША ИДЕЯ НА ВСТРЕЧУ
срок | 11 января, суббота, с 10.00 до 13.00

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Живя в Гданьске, мы становимся частью сообщества этого города. Ты можешь тем пользоваться, но и пытаться реализовать свои идеи. Куда можно обратиться и что сделать, чтобы повлиять на свое окружение?
срок | 25 января, суббота, с 10.00 до 13.00.

ДОПОЛЬНИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
• Экскурсии в организации и учреждения в Гданьске – ГДАНЬСК ПРАКТИЧЕСКИ!
• Пикники, интеграционные встречи
• Совместное участие в мероприятиах организованных в городе

контакт
/ mail: czesc@ecs.gda.pl
/ Европейский Центр Солидарности, пл. Солидарности 1, Гданьск
/ Bartosz Rief, тел. +48 517 368 094