______________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

XI Priorytet "Kultura i dziedzictwo kulturowe"

Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

Wartość Projektu: 231 102 642,80 pln
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 107 532 549,59 pln