SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Warsztaty ODWOŁANE ze względu na zagrożenie koronawirusem

Przyświeca nam cel rozwijania kompetencji historycznych i społecznych młodzieży. Analizując krytycznie źródła, zastanawiamy się, jak przeszłość wpływa na teraźniejszość i przyszłość. Wydarzenia historyczne, takie jak wydarzenia grudniowe z 1970 roku, strajk sierpniowy ’80, stan wojenny czy pokojowe rewolucje w 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej są dla nas punktem wyjścia do dyskusji na temat mechanizmów życia społecznego, reguł i procedur demokracji, a także postaw. Podejmując trudne tematy z naszej historii, chcemy pobudzać społeczną wyobraźnię młodzieży, zachęcając ją do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym. Chcemy także zachęcać młodzież do praktykowania dobrej obywatelskości. Jesteśmy przekonani, że doświadczanie i przeżywanie jest najlepszą drogą uczenia się demokracji. Podczas warsztatów poruszamy również zagadnienia tworzenia się stereotypów i ich wpływu na relacje międzyludzkie, granic wolności słowa i zachęcamy do osobistych przemyśleń o przeszłości i przyszłości.


■ termin: poniedziałek – piątek, godz. 9.00, 11.00, 13.00
(Uwaga! Zajęcia nie odbywają się we wtorki, w miesiącach październik — kwiecień)
■ czas trwania: 1,5 godziny zegarowej
■ koszt warsztatów: 10 zł/os., 1 nauczyciel na 10 uczniów bezpłatnie
■ miejsce: wystawa stała / sala warsztatowa
■ rezerwacja online: www.ecs.gda.pl/Formularz

KONTAKT: edukacja@ecs.gda.pl, tel. 58 772 40 35/42


GRUDZIEŃ ’70
metody: metoda biograficzna, notacje, analiza materiałów źródłowych, praca w grupach, miniwykład, zwiedzanie sali B na wystawie stałej

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, dlaczego robotnicy w grudniu 1970 roku przystąpili do protestów przeciwko władzy komunistycznej oraz czy w polskiej historii XX wieku doszło do podobnych wydarzeń. Na podstawie materiałów archiwalnych, głównie wywiadów z uczestnikami wydarzeń, odkryją zaczątki rodzącego się ruchu opozycyjnego oraz poznają hipokryzję ówczesnej władzy.

NARODZINY SOLIDARNOŚCI
metody: analiza materiałów źródłowych, praca w grupach, przekazywanie zdobytych informacji, aktywne słuchanie, zwiedzanie sali A na wystawie stałej

Uczestnicy zajęć na podstawie materiałów archiwalnych przeanalizują kulisy i najważniejsze momenty strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980 roku. Odkryją, jak wielka siła tkwi w jedności i jak wiele można zdziałać solidarnie. Młodzież pozna losy ludzi, którzy aż do częściowo wolnych wyborów w czerwcu 1989 roku nie opuścili szeregów Solidarności, nawet wówczas, gdy nie zgadzali się z działalnością jej liderów.

STAN WOJENNY
metody: miniwykład, oglądanie filmów dokumentalnych, analiza materiałów źródłowych, praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, analiza SWOT, zwiedzanie sali D na wystawie stałej

Stan wojenny to jedno z najbardziej dramatycznych i kontrowersyjnych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Dzięki materiałom źródłowym i ikonograficznym uczestnicy zajęć poznają nie tylko genezę stanu wojennego, ale również losy ludzi i nastroje społeczne, a także efekty przemocy, która miała wpływ na relacje między władzą a społeczeństwem. Odszukamy przykłady ograniczeń praw obywatelskich, represji stosowanych przez władze oraz skutki społeczno-gospodarcze. Na koniec spróbujemy przeanalizować za pomocą metody analizy SWOT stan wojenny z punktu widzenia władzy i społeczeństwa.

LATA 80. – CODZIENNOŚĆ PRL
metody: analiza materiałów źródłowych i ikonograficznych, symulacja, praca w grupach, zwiedzanie sal B i C na wystawie stałej

Dekadę „małej stabilizacji” kończy lista 21 postulatów spisanych przez robotników strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu w 1980 roku. Głęboki kryzys gospodarczy i kryzys praw człowieka zmieniają rzeczywistość prawie z dnia na dzień. Zajęcia przybliżą realia życia Polaków w dekadzie lat 80. O czym marzyli, jak spędzali wolny czas i co doprowadziło ich do buntu przeciwko władzy?

1989: ROK WIELKIEJ ZMIANY
metody: miniwykład, praca w grupach, analiza materiałów źródłowych, korzystanie z materiałów interaktywnych na wystawie stałej, zwiedzanie sali E na wystawie stałej

Okrągły Stół rozpoczyna symbolicznie okres głębokich zmian w Polsce. W czasie warsztatu mówimy o przebiegu obrad, o wyborach 4 czerwca 1989 roku i objęciu teki premiera przez opozycjonistę – Tadeusza Mazowieckiego, a także o jego pierwszych reformach. Zajęcia przybliżą politykę rządu opozycji solidarnościowej i naświetlą historyczne tło epoki.

O RELIGII, POLITYCE I ZMIANACH NA ŚWIECIE
metody: praca w grupie, miniwykład, prezentacja, praca na wystawie stałej ECS, zwiedzanie sali B, A i D

Kościół rzymskokatolicki i NSZZ „Solidarność”: dwie wspólnoty, dwie wizje świata, dwaj Polacy, których nazwiska zna cały świat. W czasie zajęć porozmawiamy o wzajemnych relacjach Solidarności i Kościoła katolickiego w latach 80. XX wieku i o tym, jak wzajemne relacje tych wspólnot wpłynęły na historię Polski.


O ZDOBYWANIU PRAW WYBORCZYCH
metody: miniwykład, aktywne słuchanie, prezentacja multimedialna, linia czasu, praca w grupach, debata, burza mózgów, karty pracy, zwiedzanie sali E na wystawie stałej

Czy wiesz, co to znaczy posiadać prawo wyborcze? Czy jest to wartość, o którą warto walczyć? Przywołując przykład dążeń do zdobycia prawa wyborczego przez kobiety, Afroamerykanów i Indian Ameryki Północnej, odpowiemy m.in. na pytanie o udział w wyborach – jest to obowiązek czy przywilej?

STEREOTYPY I UPRZEDZENIA
metody: pogadanka, praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, gry edukacyjne, analiza tekstów źródłowych i materiałów ikonograficznych, zwiedzanie sali F wystawy stałej ECS

Komunikacja w przestrzeni publicznej często opiera się na stereotypach – poglądach powszechnie uważanych za prawdziwe, niesprawdzonych danych czy uprzedzeniach. O tym, skąd się wzięły stereotypy, czy bywają prawdziwe i czemu służą? – porozmawiamy podczas warsztatów. Poruszymy także temat dyskryminacji ze względu na kolor skóry, narodowość, wyznawaną religię, płeć, wiek i orientację seksualną. Ćwiczenia i interakcja pomogą nam odpowiedzieć na pytanie, jakie wartości wnosi w nasze życie różnorodność?


PRZEKRACZAJĄC GRANICE
metody: aktywne słuchanie, symulacja, praca z materiałem źródłowym, metaplan, mapa pojęciowa, drzewo decyzyjne, zwiedzanie sali D na wystawie stałej

Kim są uchodźcy? Skąd pochodzą? Jaka jest różnica między nimi a imigrantami? Uchodźcy oprócz pomocy materialnej potrzebują również zrozumienia i życzliwości społeczeństwa, które udzieliło im schronienia. Zajęcia mają na celu kształtować postawę wrażliwości i akceptacji na problemy potrzebujących, ukazując z innej strony problematykę praw człowieka. Warsztaty z wykorzystaniem m.in. materiałów Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i reportaży non-fiction.

GRANICE WOLNOŚCI SŁOWA W INTERNECIE
metody: miniwykład, pogadanka, praca w grupach, analiza materiałów źródłowych, symulacja, gra edukacyjna, zwiedzanie sali D i F wystawy stałej ECS

Wolność słowa jest jednym z podstawowych praw obywatelskich. Może jednak stać się zarówno wartością twórczą dla demokracji, jak i narzędziem szerzenia mowy nienawiści. W dobie Internetu granica wolności słowa zaciera się coraz bardziej. Młodzi muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Gdzie przebiega granica między wolnością słowa a mową nienawiści? Czy istnieją wartości wyższe, w imię których można ograniczać wolność słowa? Jak uznawać prawa jednych, nie krzywdząc przy tym innych?

STACJA STOCZNIA
metody: opowiadanie historii, pogadanka, analiza materiałów ikonograficznych, spacer po części terenów postoczniowych oraz po placu Solidarności, wejście do Sali BHP*

Zapraszamy na wspólny spacer po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Zastanowimy się, dlaczego stocznię usytuowano właśnie tutaj, i dowiemy, jak powstawały statki. Odwiedzimy najbardziej charakterystyczne miejsca i poszukamy śladów stoczniowych historii. Poznajmy razem tę fascynującą przestrzeń.

UWAGA! Spacery odbywają się w miesiącach: wrzesień – październik oraz kwiecień – czerwiec
* organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy ze względu na wydarzenia mogące odbywać się w Sali BHP