Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych


§1
1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
stanowisko komputerowe – publiczny punkt dostępu do Internetu, powszechnie dostępne stanowisko komputerowe znajdujące się w lokalu Biblioteki wraz z dostępnym sprzętem biurowym,
Użytkownik – osoba która zgłosiła chęć korzystania ze stanowiska komputerowego, zapoznała się i wyraziła zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu;
przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych, takie jak transmitowanie, zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,
niepożądane dane, oprogramowanie – to wszelkiego typu dane, oprogramowanie, skrypty i ingerencje mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu informatycznego czy użytkownika komputera.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa


§2
1. Stanowiska komputerowe przeznaczone są do celów naukowych i edukacyjnych.

2. Obowiązuje zakaz wykorzystywania stanowisk komputerowych do:
• wykonywania czynności naruszających prawo polskie, a w szczególności prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych,
• uzyskiwania lub prób uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do systemów informatycznych, odbierania, wysyłania, rozsyłania niepożądanych danych,
• celów zarobkowych,
• celów rozrywkowych,
• przetwarzania danych przy użyciu oprogramowania lub usług do komunikacji w czasie rzeczywistym (np. czat, irc, komunikatory internetowe, bramki sms),
• przetwarzania danych o charakterze erotycznym, rasistowskim, wulgarnym, rażącym uczucia, naruszającym dobre obyczaje.
 
3. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem.


§3
1. Do korzystania z komputerów uprawieni są wyłącznie użytkownicy zarejestrowani przez bibliotekarza dyżurnego.

2. Zasady rejestracji określone zostały w Regulaminie Biblioteki, p. II: Zasady korzystania z Biblioteki ECS, §2 ust. 2.

3. Użytkownik ma prawo do jednorazowego 60 minutowego dostępu do stanowiska komputerowego. Za zgodą pracownika Biblioteki reguły tej nie stosuje się w przypadku braku innych osób chętnych do korzystania ze stanowiska.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy.

5. Użytkownik zobowiązany jest do:
• korzystania ze sprzętu i oprogramowania stanowiącego wyposażenie stanowiska zgodnie z jego przeznaczeniem i udzielanymi przez pracownika Biblioteki wskazaniami,
• ochraniania stanowiska przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie jego użytkowania,
• zgłaszania pracownikowi Biblioteki wszelkich uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy stanowiska komputerowego,
• rozpoczęcia pracy zalogowaniem się, a zakończenia pracy wylogowaniem się z systemu informatycznego,
• korzystania wyłącznie z zainstalowanego oprogramowania,
• sprawdzenia własnego nośnika danych oprogramowaniem antywirusowym.
 
 
6. Użytkownikowi zabrania się wykonywania czynności mogących zakłócić funkcjonowanie stanowiska komputerowego, w tym:
• włączania, wyłączania, podłączania, montażu, demontażu sprzętu,
• podłączania, rozłączania okablowania,
• dokonywania samodzielnych napraw,
• instalowania, reinstalowania, deinstalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian
w konfiguracji istniejącego oprogramowania (w tym systemowego),
• korzystania z nośnika na którym oprogramowanie antywirusowe wykryło niepożądane dane,
• pobierania plików (w tym programów komputerowych) bez zgody pracownika Biblioteki.

§4
1. Biblioteka udostępnia stanowiska komputerowe w godzinach otwarcia.

2. Pracownik Biblioteki jest zobowiązany poinformować każdego Użytkownika o zasadach logowania i wylogowania.

3. W szczególnych przypadkach pracownik Biblioteki może, z powodów naruszenia przepisów Regulaminu, przerwać pracę Użytkownika i uniemożliwić mu dostęp do stanowiska komputerowego.

4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie plików będących własnością Użytkownika lub zniszczenie nośnika danych tych plików spowodowanych działaniem oprogramowania, niepożądanego oprogramowania, sprzętu, działalnością innych Użytkowników, uzyskaniem nieuprawnionego dostępu z sieci Internet oraz nieprawidłowym postępowaniem samego Użytkownika.


§5
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania, których skutkiem jest naruszenie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu.

2. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo Użytkownik. Jeśli jest on niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni.

3. Niestosowanie się do warunków Regulaminu powoduje zakaz korzystania z Biblioteki na okres wskazany przez kierownika Biblioteki.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności lub jego Zastępcy do spraw archiwalno-muzealnych i biblioteki.Załącznik Nr 5 do Regulaminu Biblioteki
Europejskiego Centrum Solidarności