REGULAMIN ORGANIZOWANIA ZEWNĘTRZNYCH WYSTAW CZASOWYCH
W EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Europejskie Centrum Solidarności, dążąc do realizacji celów statutowych, określonych w § 6 Statutu ECS, tj.:
 • upamiętniania, zachowywania i upowszechniania dziedzictwa i przesłania idei Solidarności oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce i w innych krajach
 • inspirowania w oparciu o te wartości nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, związkowych, samorządowych, narodowych i europejskich o wymiarze uniwersalnym
 • dzielenia się dorobkiem pokojowej walki o wolność, sprawiedliwość, demokrację i prawa człowieka z tymi, którzy są ich pozbawieni
 • czynnego uczestnictwa w budowie tożsamości europejskiej i nowego porządku międzynarodowego
poprzez:
 • prowadzenia stałej ekspozycji poświęconej Solidarności
 • organizowania wystaw czasowych nawiązujących do dziedzictwa, wartości i przesłania Solidarności, inspirowania twórczości artystycznej i kulturalnej nawiązującej do przesłania Solidarności
 • organizowania szkoleń liderów samorządowych i związkowych nawiązujących do dziedzictwa Solidarności
 • prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie historii najnowszej, wychowania obywatelskiego i współczesnych stosunków międzynarodowych
 • gromadzenia i udostępniania zbiorów dotyczących dziedzictwa Solidarności i ruchów wolnościowych
 • prowadzenia własnej działalności informacyjno-wydawniczej, filmowej i multimedialnej
 • prowadzenia działalności naukowo-badawczej w zakresie historii najnowszej, ruchów wolnościowych, problematyki społeczno-gospodarczej, prawa europejskiego oraz stosunków prawnomiędzynarodowych, odwołującej się do wartości Solidarności
 • promowania kulturowego dziedzictwa Gdańska i Polski w wymiarze międzynarodowym
 • organizowania i współorganizowania imprez artystycznych i kulturalnych
wprowadza niniejszy regulamin.
§ 1   POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin ustala zasady współpracy pomiędzy Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku a osobami fizycznymi lub instytucjami w zakresie organizacji wystaw czasowych.
2. W regulaminie zastosowano następujące skróty:
  a) ECS – Europejskie Centrum Solidarności
  b) Wystawiający – osoba fizyczna lub instytucja przekazująca prace do Europejskiego Centrum Solidarności w celu ich publicznej prezentacji na warunkach określonych w regulaminie
  c) Strony – ECS i Wystawiający
  d) Prace – przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, nadający się do prezentacji w formie wystawy, w szczególności utwór plastyczny, fotograficzny, audiowizualny
§ 2   ZASADY ORGANIZOWANIA WYSTAW W EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI
1. ECS w Gdańsku organizuje wystawy czasowe w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu – sali wystaw czasowych, Galerii Trap, Galerii Mesa lub w innym miejscu na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
2. Organizacja wystawy w ECS wymaga zgody dyrekcji instytucji oraz podpisania umowy o współorganizacji wystawy.
3. Tematyka wystawy zewnętrznej powinna być zgodna z działalnością statutową ECS.
4. Wystawiający oświadcza, że przysługują mu pełne prawa do wystawy oraz uprawnienia do korzystania w ramach wystawy z wszelkich praw (w tym praw autorskich) do utworów wchodzących w jej skład.
5. Prezentując prace w ECS, Wystawiający wyraża zgodę na ich upublicznienie.
6. ECS zastrzega sobie prawo do decydowania o: sposobie i czasie prezentacji prac w ramach wystawy, ich rozmieszczeniu, a także publikacji w mediach, również w postaci nagrań wideo, w celach promocyjnych.
7. Ekspozycja wystawy odbywa się nieodpłatnie, co oznacza, że ECS ani Wystawiający nie pobierają wynagrodzenia za wystawienie prac.
8. Obowiązek dozoru ECS nad wystawionymi pracami ograniczony jest do zwykłego dozoru nad budynkiem, w którym odbywa się wystawa, i nie obejmuje ochrony wystawionych prac
w rozumieniu Ustawy z 22 sierpnia 1997, o ochronie osób i mienia.
9. Podstawą rozpoczęcia procesu kwalifikacyjnego wystawy do prezentacji w budynku ECS jest udostępnienie jej dokumentacji, w tym scenariusza z wizualizacjami i tekstami oraz opisu technicznego.
§ 3   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie odstępstwa od niniejszego regulaminu wymagają uzgodnień dokonanych przez Strony na piśmie, pod rygorem przyjęcia, że wiążący jest regulamin.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wskazanym w zarządzeniu Dyrektora ECS wprowadzającym w życie regulamin.