REGULAMIN 13. ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL

1. Organizatorem przedsięwzięcia ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL jest Europejskie Centrum Solidarności.
2. Wydarzenie odbywa się w dniach 11–19 października 2019 roku w Gdańsku, w siedzibie ECS przy pl. Solidarności 1.
3. Wejścia do budynku ECS i na teren imprezy wiodą przez pl. Solidarności i dawną historyczną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
4. Wstęp na seanse filmowe w audytorium jest biletowany, każdy z punktów programu wymaga zakupu oddzielnego biletu.
5. Ceny biletów:
▪ o bilet normalny | 12 zł
▪ o bilet promocyjny | 9 zł
Bilety promocyjne:
▪ o przy jednorazowym zakupie minimum 4 biletów
▪ o dla posiadaczy Gdańskiej Karty Mieszkańca oraz Karty do Kultury
▪ bilety promocyjne dostępne są tylko w kasach ECS
Sprzedaż biletów:
▪ o kasy ECS, czynne codziennie w godz. 10.00–16.00 + bezpośrednio przed seansami
▪ o online → aaff.pl
6. Poza seansami filmowymi w audytorium na wszystkie wydarzenia festiwalowe obowiązuje wstęp wolny.
7. Przedsprzedaż biletów rozpoczyna się 23 września 2019.
8. W audytorium ECS obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia oraz napojów.
9. Organizator ma prawo odmówić wstępu do budynku i udziału w imprezie osobie, która:
▪  o zakłóca ład i porządek publiczny
▪  o posiada napój alkoholowy, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
▪ o posiada przedmioty zagrażające bezpieczeństwu obiektu i innych uczestników imprezy: broń, przedmioty niebezpieczne, jak np. nóż, race świetlne i inne przedmioty mogące spowodować pożar.
10. W przypadku zakłócenia ładu i porządku publicznego służba porządkowa zastrzega sobie prawo do:
▪ o wylegitymowania uczestnika imprezy w celu ustalenia jego tożsamości
▪ o przeglądnięcia zawartości bagażu i odzieży uczestnika imprezy w przypadku podejrzenia, że osoba ta posiada przedmioty zabronione
▪ o wezwania uczestnika imprezy do stosownego zachowania
▪ o żądania opuszczenia terenu imprezy i zastosowania wszelkich dostępnych środków, aż po zatrzymanie do chwili przyjazdu policji włącznie, jeśli uczestnik imprezy nadal łamać będzie zasady.
11. Podczas wydarzeń adresowanych do rodzin i dzieci, nieletni muszą znajdować się pod opieką rodziców/opiekunów/nauczycieli.
12. Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestników na terenie festiwalu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, zmiany jej programu i formuły. W takim przypadku zakupiony bilet można zwrócić w miejscu zakupu ze zwrotem ceny, bez prawa do dodatkowej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu. W przypadkach, o których mowa w punktach 9 i 10 regulaminu, zwrot ceny biletu nie przysługuje.
14. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach organizatora (pracownikach i współpracownikach), wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność, w takim samym zakresie jak powyżej, tenże ponosi również wobec innych uczestników.
15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez uczestników regulaminu imprezy, nie stosowania się przez nich do zaleceń organizatorów i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
16. Organizator zastrzega sobie prawo archiwizacji materiału zdjęciowego i filmowego podczas trwania całej imprezy, z myślą o późniejszym wykorzystaniu go w celach promocyjnym i reklamowych – w prasie, radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych. Oznacza to, że uczestnik imprezy, przystępując do udziału w niej, wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w zdaniu uprzednim bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu.
17. Fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych podczas wydarzeń festiwalowych możliwe jest jedynie po wcześniejszych uzgodnieniach z organizatorem.
18. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp do budynku i na teren, gdzie odbywa się impreza, jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu.
19. Organizator uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronach: ecs.gda.pl i aaff.pl.

Organizator
Europejskie Centrum Solidarności