REGULAMIN BIBLIOTEKI EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI
Obowiązuje od 28 marca 2015 r.


I Postanowienia ogólne

§1
Biblioteka ECS działa w ramach instytucji kultury, jaką jest Europejskie Centrum Solidarności i realizuje zadania określone w §24 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 36/2014 Dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności z dnia 30 września 2014 r.

§ 2
1. Prawo do korzystania z Biblioteki ECS ma każdy zainteresowany, a w szczególności:
a) pracownicy naukowi i akademiccy,
b) studenci, doktoranci, stypendyści,
c) uczestnicy projektów Europejskiego Centrum Solidarności,
d) pracownicy instytucji naukowych, kulturalnych, oświatowych współpracujących z ECS,
e) pracownicy Europejskiego Centrum Solidarności.
2. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać Bibliotekę ECS po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownikiem Biblioteki.

II Zasady korzystania z Biblioteki ECS

§ 1
1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w sposób prezencyjny - na miejscu w czytelni z wolnym dostępem do półek oraz na stanowiskach komputerowych i innych urządzeniach elektronicznych będących własnością Biblioteki (bazy danych, zbiory cyfrowe).
2. Materiały z magazynu dostarczane są do czytelni przez bibliotekarza na podstawie rewersu wypełnionego przez Czytelnika.
3. Poza siedzibą ECS Biblioteka udostępnia swoje zbiory za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznych, zgodnie z odrębnymi zasadami określonymi w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. W szczególnych przypadkach, dla celów prowadzenia badań naukowych oraz realizacji projektów związanych z celami statutowymi ECS, dopuszcza się możliwość wypożyczenia materiałów bibliotecznych za kaucją. Szczegółowe zasady tego rodzaju wypożyczeń określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Część zbiorów bibliotecznych może być czasowo przekazana do dyspozycji innych działów i komórek organizacyjnych ECS. Informacja o niedostępności takich materiałów zostanie odnotowana w katalogu online poprzez zmianę statusu książki.
6. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych i usług informacyjnych jest bezpłatne z wyłączeniem opłat wymieniowych w punkcie kolejnym.
7. Biblioteka może pobierać opłaty na podstawie art. 14 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm. ) za:
a) specjalistyczne usługi bibliograficzne i informacyjne,
b) usługi reprograficzne,
c) wysyłkę niektórych materiałów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr 1),
d) uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,
e) wydanie duplikatu karty bibliotecznej.
8. Za opłaty pobierane od czytelników Biblioteka wystawia pokwitowanie.
8. Wysokość opłat określa aktualnie obowiązujący Cennik będący Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
9. Zasady reprografii określają odrębne postanowienia stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
10. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu określają postanowienia stanowiące Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.

§ 2
1. Do korzystania ze zbiorów, zasobów informacyjnych oraz sprzętu komputerowego i reprograficznego uprawnia karta biblioteczna wydana na podstawie dowodu tożsamości (dowód osobisty/paszport).
2. Na czas korzystania ze zbiorów, Internetu lub sprzętu reprograficznego Użytkownik pozostawia kartę u Bibliotekarza dyżurnego.
3. Karta jest ważna przez 12 miesięcy od daty jej wystawienia.
4. Użytkownik Biblioteki jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić fakt zagubienia karty lub zmianę swoich danych personalnych i adresowych.
5. Karty nie wolno odstępować innym osobom. Za nieprzestrzeganie tej zasady Biblioteka może pozbawić Czytelnika prawa korzystania ze zbiorów i usług.
6. Uczestnicy imprez organizowanych w Bibliotece nie są zobowiązani do posiadania karty.
7. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu należności wobec Biblioteki. Działania te są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

§3
1. Czytelnik ma obowiązek szanować powierzone mu materiały biblioteczne i sprzęt stanowiący wyposażenie Biblioteki jako dobro publiczne. Istniejące uszkodzenia należy zgłaszać natychmiast po ich zauważeniu. W przypadku uszkodzenia tych materiałów przez czytelnika, ich zagubienia lub kradzieży, Biblioteka ma prawo wyegzekwować odszkodowanie za poniesione straty.
2. Wyceny strat dokonuje kierownik Biblioteki, przy czym wycena nie może przekroczyć trzykrotnej wartości rynkowej zbiorów.
3. Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez opieki.

§ 4
1. Odwiedzający Bibliotekę zobowiązani są do przestrzegania zasad kultury osobistej.
2. W czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków.
3. Przed wejściem do czytelni odwiedzający mają obowiązek pozostawienia w szatni odzieży wierzchniej, parasoli, teczek, toreb, plecaków.
4. Wnoszenie materiałów własnych jest możliwe po ich uprzednim zgłoszeniu na stanowisku bibliotekarza przy wejściu do czytelni.
5. Osoby nieprzestrzegające zasad Regulaminu, będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających, zakłócające swoim zachowaniem pracę innych osób mogą zostać pozbawione prawa do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki. Przysługuje im prawo do odwołania się do dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności lub jego Zastępcy do spraw archiwalno-muzealnych i biblioteki.


Regulamin stanowi
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2015
Dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności
z dnia 27.03.2015.