Pracownicy

WYDZIAŁ MYŚLI SPOŁECZNEJ

dr JACEK KOŁTAN
zastępca dyrektora
tel.: 58 772 40 55
e-mail: j.koltan@ecs.gda.pl

Filozof i politolog, studiował filozofię, nauki polityczne oraz teologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Doktorat z filozofii społecznej obronił na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (2007). Jako zastępca dyrektora ds. naukowych Europejskiego Centrum Solidarności kieruje Wydziałem Myśli Społecznej. Prowadzi cykl wykładów publicznych GDAŃSKIE WYKŁADY SOLIDARNOŚCI, których celem jest diagnoza przemian społeczno-politycznych. Kieruje też wydawnictwem ECS, redagując m.in. serię IDEA SOLIDARNOŚCI, w której prezentowane są prace współczesnej humanistyki.
Interesuje się rozwojem współczesnej teorii społecznej i politycznej, hermeneutyką, antropologią filozoficzną i fenomenologią. W badaniach zajmował się m.in. historią idei solidarności (ze szczególnym uwzględnieniem filozofii społecznej Józefa Tischnera), ruchami społecznymi (protesty anty-ACTA), pojęciem dizajnu społecznego i przeobrażeniami współczesnej tożsamości podmiotu (nawiązując do teorii Paula Ricoeura, Martina Heideggera, Karla Löwitha i nowej fenomenologii Hermanna Schmitza). Był stypendystą fundacji KAAD w Berlinie i visiting scholar CUA w Waszyngtonie.
Od 2013 roku współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, prowadząc zajęcia dotyczące wpływu interwencji artystycznej na jakość życia społecznego, a także zarządzania projektami z dziedziny kultury. Projekt Laboratorium Dizajnu Społecznego współorganizowany przez ECS i ASP służy z kolei eksperymentom z nowymi formami animacji artystycznej i społecznej.
Opublikował m.in. „Przesilenie. Nowa kultura polityczna” (red., 2016), „Solidarność i kryzys zaufania” (red., 2014), „Obywatele ACTA” (współred., 2014), „Wystawa Stała Europejskiego Centrum Solidarności. Antologia” (współred., 2014), „Der Mitmensch. Zur Identitätsproblematik des sozialen Selbst ausgehend von der Frühphilosophie Martin Heideggers und Karl Löwiths” (2012), „Solidarność. Pokojowa rewolucja” (współred., 2009).

biogram | → academia.edu
biogram | → researchgate.net
dr Konrad Knoch
tel.: 58 772 40 60
e-mail: k.knoch@ecs.gda.pl

Doktor nauk historycznych (2011), pracownik Działu Badań Historycznych Europejskiego Centrum Solidarności, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego (2012). Kierował pracą zespołu tworzącego wystawę stałą ECS. Redaktor sekcji tematycznej „Historia mediów i dziennikarstwa” w czasopiśmie „Media Biznes Kultura”.
Przygotował m.in. prace pod tytułem „Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ »Solidarność« Region Gdańsk w latach 1982–1989”, opublikowaną w książce pod red. prof. Andrzeja Friszkego „Solidarność podziemna 1981–1989” (2006) oraz „Pisma liberalne drugiego obiegu w Polsce w latach 1979–1990”, książkę nagrodzoną w konkursie na najlepszy debiut historyczny (2012). Autor artykułów poruszających problematykę prasy niezależnej i oficjalnej w PRL, biogramów działaczy opozycji, dokumentuje działania podziemnych wydawców.
dr Jakub Kufel
tel.: 58 772 40 58
e-mail: j.kufel@ecs.gda.pl

Studiował historię i politologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz zarządzanie projektami na Politechnice Gdańskiej. Tytuł doktora nauk społecznych uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2013). Był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W okresie studiów realizował projekty społeczne jako wiceprezes Stowarzyszenia „Wyborcy”. W Europejskim Centrum Solidarności pracuje od 2010 roku. Zajmuje się koordynacją projektów naukowych i wydawniczych, a także prowadzi własne prace badawcze. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim myśli politycznej opozycji, historii najnowszej oraz bezpieczeństwa. Jest wykładowcą akademickim, prodziekanem do spraw kontaktów i studiów na odległość Gdańskiej Szkoły Wyższej, organizatorem licznych konferencji naukowych, autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku prac zbiorowych, m.in. „Opozycja demokratyczna w latach 1976–1981” (2012), „Czas przełomu. Solidarność 1980–1981” (2010), „Kościół w dobie totalitaryzmów: hitlerowskiego i komunistycznego” (2009). Autor monografii „Między konfliktem a współdziałaniem. Linie zróżnicowania programowego KOR i ROPCiO w latach 1976–1980” (2017).

biogram | → academia.edu
dr Grzegorz Piotrowski
e-mail: g.piotrowski@ecs.gda.pl

Studiował etnologię i antropologię kulturową oraz filozofię w ramach Interdyscyplinarnych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji obronił rozprawę doktorską „Alterglobalists in postsocialism: A study of Central Eastern European Activists” (2011). Od tego czasu pracował na Uniwersytecie Sodertorn w Szwecji przy wielu projektach badawczych, obecnie realizuje projekt dotyczący antyrasistowskich mobilizacji w krajach regionu Morza Bałtyckiego. Był stypendystą Volkswagen Stiftung (Budapeszt) i Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (Berlin) oraz Centre for Baltic and East European Studies. Od lat zajmuje się problematyką społeczeństwa obywatelskiego i radykalną transformacją ruchów społecznych politycznych i oddolnych. Pisze o alterglobalistach, anarchistach i squattersach.
 
biogram | → academia.edu
biogram | → researchgate.net
prof. Wojciech Polak
e-mail: wp@umk.pl

Profesor zwyczajny (2008), pracownik Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego jest absolwentem (1985) oraz Działu Badań Historycznych Europejskiego Centrum Solidarności. Przewodniczący toruńskiego klubu „Szewska Pasja”. Autor wielu książek z zakresu dziejów stanu wojennego, Solidarności, opozycji demokratycznej w Polsce, a także historii Polski XVII wieku. Konsultant wystawy stałej ECS. Od 1980 roku był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W lutym 1981 roku został członkiem Zarządu Uczelnianego NZS UMK. Działalność podziemną w NZS prowadził także po wprowadzeniu stanu wojennego, był członkiem podziemnego Tymczasowego Zarządu Uczelnianego NZS UMK. Równocześnie przez całe lata 80. współpracował ze strukturami podziemnymi Solidarności Regionu Toruńskiego i Regionu Olsztyńskiego, m.in. trudniąc się publicystyką, drukując i wydając gazety. Wspierał też odradzające się od początku 1988 roku struktury NZS na UMK.
W 1990 roku został członkiem-założycielem Porozumienia Centrum w Toruniu, następnie pełnił stanowisko członka Zarządu Wojewódzkiego PC w Toruniu i jego rzecznika prasowego. Należy do partii Prawo i Sprawiedliwość oraz związku NSZZ „Solidarność”. Odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce (2007).
dr Przemysław Ruchlewski
tel.: 58 772 40 56
e-mail: p.ruchlewski@ecs.gda.pl
 
Studiował historię, nauki polityczne oraz politologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obronił doktorat z nauk humanistycznych (2014). Od 2010 roku pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Autor ponad trzydziestu artykułów o tematyce najnowszej historii Polski. Redaktor pisma „Wolność i Solidarność”.
Naukowo zajmuje się najnowszą historią Polski i historią Kościoła katolickiego w Polsce. Autor m.in. „Czas Przełomu. Solidarność 1980–1981” (współred. W. Polak, J. Kufel, 2010), „O Polskę wolną! O Polskę solidarną!” (współred. W. Polak, J. Kufel, 2011), „Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981” (współred. W. Polak, J. Kufel, 2012).

biogram | → academia.edu
Cezary Rudnicki
e-mail: c.rudnicki@ecs.gda.pl

Absolwent studiów magisterskich z filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (2011). Doktorant w Zakładzie Historii Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje inspirowaną pracami Foucaulta rozprawę poświęconą różnicy pomiędzy antyczną etyką pogańską a etyką chrześcijańską. Redaktor i współzałożyciel Machiny Myśli – internetowego portalu popularyzującego filozofię. Jego zainteresowania badawcze obejmują współczesną filozofię oraz teorię społeczną, przede wszystkim: etykę, filozofię społeczną i polityczną, ontologię. Od niedawna zajmuje się myślą Edwarda Abramowskiego oraz ruchem spółdzielczym, tematy te zamierza rozwijać w ramach pracy w Europejskim Centrum Solidarności. Artykuły naukowe publikował przede wszystkim w „Kronosie” oraz „Praktyce Teoretycznej”.
Cezary Krzysztof Wołodkowicz
e-mail: c.wolodkowicz@ecs.gda.pl

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (2011). Obecnie przygotowuje prace doktorską pt. „Garnizon napoleoński w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1807–1814). Autor kilku artykułów poświęconych tematyce Napoleońskiego Wolnego Miasta Gdańska W ECS pracuje jako uczestnik grantu „Krajobrazy czasu. Transnarodowe dyskursy o przeszłości i wizje przyszłości pod koniec zimnej wojny”, realizowanego przy współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadriną we Frankfurcie nad Odrą.