Zapraszamy grupy i projekty międzynarodowe do skorzystania z naszej oferty. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim.
■ termin: poniedziałek – piątek, godz. 9.00, 11.00, 13.00
(Uwaga! Zajęcia nie odbywają się we wtorki, w miesiącach październik — kwiecień)
■ czas trwania: 1,5 godziny zegarowej
■ koszt warsztatów: 10 zł/os., 1 nauczyciel na 10 uczniów bezpłatnie
■ miejsce: wystawa stała / sala warsztatowa
■ rezerwacja online: www.ecs.gda.pl/Formularz; w uwagach należy określić rodzaj grupy i wybór języka angielskiego.

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

NA TROPIE PANI W.
metody: aktywne zwiedzanie z kartą zadań, praca z materiałem źródłowym, zwiedzanie wystawy stałej

Co wiemy o pani W.? Urodziła się w 1918 roku, już zaczynała pięknieć, aż niespodziewanie słuch po niej zaginął. Mówią, że widziano ją w Gdańsku w sierpniu 1980, po czym przez półtora roku podróżowała po całej Polsce. Bawiła się niczym w karnawale, aż do grudnia 1981, kiedy to znów zaginęła bez wieści na następne osiem lat. Gdzie pojawiła się później? Pani W. nie pamięta. Tropiciele muszą pomóc zaginionej, odnaleźć ją i przywrócić jej wspomnienia. Pomogą im w tym celu przygotowane akta i wskazówki ukryte we wszystkich salach naszej wystawy stałej.

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

NARODZINY SOLIDARNOŚCI

metody: analiza materiałów źródłowych, praca w grupach, przekazywanie zdobytych informacji, aktywne słuchanie, zwiedzanie sali A na wystawie stałej

Uczestnicy zajęć na podstawie materiałów archiwalnych przeanalizują kulisy i najważniejsze momenty strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980 roku. Odkryją, jak wielka siła tkwi w jedności i jak wiele można zdziałać solidarnie.

1989: ROK WIELKIEJ ZMIANY
metody: miniwykład, praca w grupach, analiza materiałów źródłowych, korzystanie z materiałów interaktywnych na wystawie stałej, zwiedzanie sali E na wystawie stałej

Popularne jesienią ’89 hasło głosiło, że w Polsce upadek komunizmu trwał 10 lat, na Węgrzech 10 miesięcy, a w Czechosłowacji 10 dni. Historia walki bez przemocy ukazuje proces rozpadu bloku państw zza żelaznej kurtyny i dzieje transformacji systemów autorytarnych w demokrację.

STEREOTYPY I UPRZEDZENIA
metody: pogadanka, praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, gry edukacyjne, analiza tekstów źródłowych i materiałów ikonograficznych, zwiedzanie sali F wystawy stałej ECS

Komunikacja w przestrzeni publicznej często opiera się na stereotypach – poglądach powszechnie uważanych za prawdziwe, niesprawdzonych danych czy uprzedzeniach. O tym, skąd się wzięły stereotypy, czy bywają prawdziwe i czemu służą? – porozmawiamy podczas warsztatów. Poruszymy także temat dyskryminacji ze względu na kolor skóry, narodowość, wyznawaną religię, płeć, wiek i orientację seksualną. Ćwiczenia i interakcja pomogą nam odpowiedzieć na pytanie, jakie wartości wnosi w nasze życie różnorodność?

PRZEKRACZAJĄC GRANICE
metody: aktywne słuchanie, symulacja, praca z materiałem źródłowym, praca z mapą, mapa pojęciowa, zwiedzanie sali D na wystawie stałej

Kim są uchodźcy? Skąd pochodzą? Jaka jest różnica między nimi a imigrantami? Uchodźcy oprócz pomocy materialnej potrzebują również zrozumienia i życzliwości społeczeństwa, które udzieliło im schronienia. Zajęcia mają na celu kształtować postawę wrażliwości i akceptacji na problemy potrzebujących, ukazując z innej strony problematykę praw człowieka. Warsztaty z wykorzystaniem m.in. materiałów z projektu Solidarity here and now.

QUESTING
metody: aktywne zwiedzanie z kartą zadań, praca z materiałem źródłowym, zwiedzanie wystawy stałej
Dwa lata temu w Europejskim Centrum Solidarności spotkali się licealiści z Polski i z Niemiec. Jednym z efektów ich spotkania jest specjalna trasa aktywnego zwiedzania wystawy stałej, którą możecie dziś poznać z perspektywy Waszych rówieśników.


For International groups we prepared special offer of the workshops in English, listed below. Choose from the following options:
■ when: Monday - Friday, at 9.00, 11.00, 13.00
■ duration: 1.5 h
■ cost: 10 pln / person, 1 teacher for 10 students free of charge
■ place: permanent exhibition / workshop room
■ online booking: www.ecs.gda.pl/Formularz /in the notes, please tell us more about your group/
Our workshops:

PRIMARY SCHOOL (11-13 years old)

Searching for Mrs. F
What do we know about Mrs. F.? She was born in 1918, she was getting wiser and stronger, but suddenly we lost contact for many years. They say she was seen in Gdansk in August 1980, and that afterwards she traveled all over of Poland for a year and a half. She was doing well until December 1981, and after that she was lost again for the next eight years. What happened during that time? Mrs. F. can’t remember and needs your help to regain her memories. The files and tips hidden in all of the rooms of our permanent exhibition will guide you through this quest.

HIGH SCHOOL (14-19 years old)

Birth of Solidarity

Using archival photographs and texts the participants will analyze the background and the most important moments of the strike at the Gdańsk Shipyard in August 1980. They will discover what unity meant for the protesters and how much can be done in cooperation.

1989: the year of a great change
In the autumn of 1989, a popular slogan declared that the fall of communism took 10 years in Poland, 10 months in Hungary and 10 days in Czechoslovakia. The history of struggle without violence shows the process of disintegration of the Soviet bloc and the transformation of authoritarian systems into democracy.

Stereotypes and prejudices
Communication in public space is often based on stereotypes - views commonly regarded as real, based on unverified information or prejudice. Where do the stereotypes come from? How much truth is in them and why do we use them? During the workshop we will discuss origins of the stereotypes, their features and effects: discrimination based on skin color, nationality, religion, sex, age and sexual orientation. Discussions and activities will help us to recognize the value that diversity brings into our lives.

Crossing borders
Who are the refugees? Where do they come from? What is the difference between a refugee and an immigrant? Apart from purely material help, the refugees need understanding and kindness from the society that gave them shelter. The goal of the workshop is to shape the attitudes of acceptance and sensitivity to the problems of the refugees, by showing the issue of human rights from different angle. During the workshop we will use materials from the “Solidarity here and now” project: www.ecs.gda.pl/title,Solidarity_here_and_now,pid,1620.html

The Quest
Two years ago young people from Poland and Germany met in European Solidarity Centre to talk about solidarity and democracy. One of things they did together was creating a quest through the exhibition. Their ideas and unique perspective will guide you through the historical events in Poland, from the 1970s to 1989.