NUMERY (НОМЕРИ)

[PL/UA]

POLSKA PREMIERA FILMU OLEGA SENCOWA I SPOTKANIE Z TWÓRCAMI
termin
| 1 marca 2020, niedziela, godz. 18.00
adres | ECS, pl. Solidarności 1, audytorium
wstęp | wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc
język spotkania | polski/rosyjski

Zza krat rosyjskiego łagru Oleg Sencow – ukraiński reżyser, uczestnik Majdanu, więzień polityczny – wyreżyserował swój najnowszy film. W ponad stu listach przekazał wszystkie instrukcje Akhtemowi Seitablajewowi, ukraińskiemu reżyserowi o tatarskich korzeniach, jak Oleg także pochodzącemu z Krymu. Projekcja w Gdańsku odbędzie się zaraz po światowej premierze na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Po seansie rozmowa z twórcami, m.in. Olegiem Sencowem.

Przypomnijmy, że Sencow został skazany w procesie politycznym na 20 lat łagru, głodował 145 dni aż do skrajnego wyczerpania, odsiedział 5 lat, odzyskał wolność 7 września 2019 roku w ramach wymiany więźniów między Rosją a Ukrainą.

Film „Numery” („Nomera”) – na podstawie sztuki Olega Sencowa pod tym samym tytułem – Sencow wyreżyserował korespondencyjnie.... W ponad stu listach przekazał wszystkie instrukcje – od wyboru obsady przez akceptację projektów scenografii aż po szczegółowe wskazówki dotyczące tempa i stylu gry aktorskiej – Akhtemowi Seitablajewowi, ukraińskiemu reżyserowi o tatarskich korzeniach, jak Oleg także pochodzącemu z Krymu.
Fabuła przenosi widza do ściśle uporządkowanego świata dziesięciu cyfr, w którym nagle pojawił się błąd, co staje się aktem stwórczym nowego świata. Czy nowy świat będzie lepszy od starego?
– Powstanie tego niezwykłego filmu jest wyrazem naszego poparcia dla Olega Sencowa, które ostatecznie doprowadziło do jego uwolnienia. Jest także manifestacją naszej wiary w wolność twórców, którym żadne kraty nie zamkną ust. Wiary w siłę naszych ideałów, mocniejszej od największych potęg i mocarstw, wiary w wolny twórczy duch – mówi Dariusz Jabłoński kierujący Apple Film Production, będącym polskim producentem filmu.

Po premierze zapraszamy na rozmowę z twórcami filmu:
Olegiem Sencowem – ukraińskim reżyserem, który pięć lat spędził w rosyjskim łagrze za rzekomą działalność terrorystyczną
Adamem Sikorą – polskim operatorem, autorem zdjęć m.in. do „Essential Killing”, „Cztery noce z Anną”, „Ja, Olga Hepnarova”
Violettą Kamińską, Izabelą Wójcik – polskimi producentkami filmu „Numery”, Apple Film Production, członkiniami Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej
Dariuszem Jabłońskim – polskim reżyserem filmowym, scenarzystą i producentem, prezydentem Polskiej Akademii Filmowej
Rozmowę poprowadzi Mirosław Przylipiak – polski filmoznawca, historyk i teoretyk filmu.

Zapraszają Europejskie Centrum Solidarności i Apple Film Production.
Seans trwa 1 godz. 44 min.
 

ПОЛЬСЬКА ПРЕМ’ЄРА ФІЛЬМУ ОЛЕГА СЕНЦОВА І ЗУСТРІЧ З ТВОРЦЯМИ

термін | 1 березня 2020 року, неділя, 18.00 година
адреса | Європейський центр Солідарності, pl. Solidarności 1, велика зала
вхiд | вiльний, обов’язкова резервація місць
мова зустрiчи | польська/російська

З-за крат російської в’язниці Олег Сенцов - український режисер, учасник Майдану, політв’язень - вирежисерував свій новий фільм. В понад ста листах передав усі свої детальні вказівки Ахтему Сеітаблаєву, українському режисеру, кримськотатарського походження, як і сам Сенцов з Криму.
Показ в Гданську відбудеться одразу після міжнародної прем’єри на Міжнародному Берлінському Кінофестивалі. Після показу розмова з творцями, в тому числі і з Олегом Сенцовим.


Нагадуємо, що Сенцов був засуджений до 20-річного ув’язнення, голодував 145 днів до повного виснаження, відсидів 5 років, був звільнений 7 вересня 2019 року в рамках обміну полоненими між Росією і Україною.

Фільм "Номери" (Номера) на основі однойменної п’єси, Сенцов вирежисерував по кореспонденції…
В понад ста листах передав усі свої детальні вказівки - від вибору акторського складу і прийняття проекту декорацій, аж до детальних вказівок щодо темпу і стилю акторської гри, Ахтему Сеітаблаєву - українському режисерові, кримському татарину за походженням, також як і Сенцов з Криму.
Сюжет перенесите глядача до чітко упорядкованого світу десяти цифр, в якому несподівано сталася помилка, яка стає початком нового світу. Чи новий світ буде кращим за старий?
Створення цього виняткового фільму є виразом нашої підтримки Олега Сенцова, яка в кінці кінців призвела до його звільнення. Це також наш маніфест віри у свободу творців, яким жодні крати не закриють рота. Віри в силу наших ідеалів, міцнішої від найбільшої могутності і держави, віри у вільний творчий дух, - говорить Даріуш Яблонський, керуючий Apple Film Production, що є польським продюсером фільму.

Після прем’єри запрошуємо на зустріч із творцями фільму:
Олегом Сенцовим - українським режисером, який провів 5 років в російському ув’язненні за так звану " терористичну діяльність"
Адамом Сікорою - польським оператором, автором фотографій серед інших "Необхідне вбивство", "Чотири ночі з Анною", "Я, Ольга Гепнарова"
Віолеттою Каміньскою, Ізабелою Вуйчік – польськими продюсерами фільму "Номери", Apple Film Production, членами Польської і Європейської Кіноакадемії
Даріушем Яблонським - польським кінорежисером, сценаристом і продюсером, президентом Польської Кіноакадемії.
Розмову вестиме Мирослав Піліпяк - польський фільмознавець, історик і теоретик фільму.

Запрошують Європейський центр cолідарності і Apple Film Production
Сеанс триває 1 год. 44 хв.