OŚWIADCZENIE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI


W odpowiedzi na pojawiające się pytania Europejskie Centrum Solidarności informuje:
  1. Pan Cezary Rudnicki nie został zwolniony z Europejskiego Centrum Solidarności. 31 sierpnia 2020 roku wygasa Jego umowa o pracę zawarta na czas określony. Zgodnie z art. 30 § 1 pkt. 4 kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się z końcem okresu na jaki została zawarta.
  2. Zakończenie stosunku pracy z panem Rudnickim nie wiąże się w żaden sposób z jego przynależnością do Związku Zawodowego Pracowników ECS.
  3. Ponad 90 % pracowników ECS jest zatrudnionych na czas nieokreślony.