WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

REGULAMIN 12. ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL

 1. Organizatorem przedsięwzięcia ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL jest Europejskie Centrum Solidarności.
 2. Wydarzenie odbywa się w dniach 20–28 października 2018 roku w Gdańsku, w siedzibie ECS przy pl. Solidarności 1.
 3. Wejścia do budynku ECS i na teren imprezy wiodą przez pl. Solidarności i dawną historyczną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
 4. Wstęp na seanse filmowe w audytorium jest biletowany (poza pokazem filmów animowanych, które powstały podczas cyklu warsztatów animacji poklatkowej ZOOM NA WOLNOŚĆ), każdy z punktów programu wymaga zakupu oddzielnego biletu.
 5. Ceny biletów:
  • bilet normalny na seans | 12 zł/jeden seans
  • bilet na seans w cenie promocyjnej | tylko w kasach ECS
  • jednorazowy zakup minimum 4 biletów: 9 zł/jeden seans
  • dla posiadacza Gdańskiej Karty Mieszkańca oraz Karty do Kultury: 9 zł/jeden seans
  • osobie, która kupiła bilet na oprowadzanie kuratorskie 7 października (ecs.gda.pl), przysługuje 1 bilet na wybrany film: 9 zł/jeden seans
  • osobie, która kupiła 1 bilet na seans filmowy w ramach AAFF, przysługuje 1 promocyjny bilet na wystawę stałą: 15 zł
  • AAFF KIDS, tylko w kasach ECS | 1 zł.
 6. Poza seansami filmowymi w audytorium na wszystkie wydarzenia festiwalowe obowiązuje wstęp wolny.
 7. Bilety nabyć można: w kasach ECS (codziennie, godz. 10–16), a także online (bilety.ecs.gda.pl) i przed seansami.
 8. Przedsprzedaż biletów rozpoczyna się 8 października 2018.
 9. W audytorium ECS obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia oraz picia.
 10. Organizator ma prawo odmówić wstępu do budynku i udziału w imprezie osobie, która:
  • zakłóca ład i porządek publiczny
  • posiada napój alkoholowy, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • posiada przedmioty zagrażające bezpieczeństwu obiektu i innych uczestników imprezy: broń, przedmioty niebezpieczne, jak np. nóż, race świetlne i inne przedmioty mogące spowodować pożar.
 11. W przypadku zakłócenia ładu i porządku publicznego służba porządkowa zastrzega sobie prawo do:
  • wylegitymowania uczestnika imprezy w celu ustalenia jego tożsamości
  • przeglądnięcia zawartości bagażu i odzieży uczestnika imprezy w przypadku podejrzenia, że osoba ta posiada przedmioty zabronione
  • wezwania uczestnika imprezy do stosownego zachowania
  • żądania opuszczenia terenu imprezy i zastosowania wszelkich dostępnych środków, aż po zatrzymanie do chwili przyjazdu policji włącznie, jeśli uczestnik imprezy nadal łamać będzie zasady.
 12. Podczas wydarzeń adresowanych do rodzin i dzieci, nieletni muszą znajdować się pod opieką rodziców/opiekunów/nauczycieli.
 13. Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestników na terenie festiwalu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, zmiany jej programu i formuły. W takim przypadku zakupiony bilet można zwrócić w miejscu zakupu ze zwrotem ceny, bez prawa do dodatkowej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu. W przypadkach, o których mowa w punktach 10 i 11 regulaminu, zwrot ceny biletu nie przysługuje.
 15. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach organizatora (pracownikach i współpracownikach), wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność, w takim samym zakresie jak powyżej, tenże ponosi również wobec innych uczestników.
 16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez uczestników regulaminu imprezy, nie stosowania się przez nich do zaleceń organizatorów i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo archiwizacji materiału zdjęciowego i filmowego podczas trwania całej imprezy, z myślą o późniejszym wykorzystaniu go w celach promocyjnym i reklamowych – w prasie, radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych. Oznacza to, że uczestnik imprezy, przystępując do udziału w niej, wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w zdaniu uprzednim bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu.
 18. Fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych podczas wydarzeń festiwalowych możliwe jest jedynie po wcześniejszych uzgodnieniach z organizatorem.
 19. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp do budynku i na teren, gdzie odbywa się impreza, jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu.
 20. Organizator uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronach: ecs.gda.pl i aaff.pl.
Organizator
Europejskie Centrum Solidarności