CZEŚĆ! | CIAŁO I RUCH  [PL/ENG/RU]
zajęcia dla kobiet[PL]
POROZMAWIAJMYZapraszamy migrantki i Polki, które chcą nawiązać nowe znajomości i równocześnie lepiej poznać siebie. Zajęcia łączą ruch, taniec, ćwiczenia medytacyjne i oddechowe oraz pracę z ciałem. Planujemy cykl 6 spotkań warsztatowych prowadzonych w bezpiecznych warunkach w Europejskim Centrum Solidarności.
Wiek, znajomość języków oraz umiejętności taneczne nie mają tak dużego znaczenia. Tworzymy kobiecą społeczność w oparciu o zaufanie i moc wspólnego spotkania.
osoba prowadząca | Agata Gregorkiewicz – trójmiejska tancerka, nauczycielka tańca i improwizacji. Autorka inicjatywy RUSZ DUSZĘ, w ramach której realizuje projekty artystyczne, społeczne i kulturalne.

termin | październik – grudzień 2020
pierwsze zajęcia | 22 października, czwartek, godz. 18.00 – 20.30
częstotliwość | w każdy czwartek (cykl 6 spotkań)
udział | bezpłatny
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, plac Solidarności 1, Gdańsk (sala nr 4, 3 piętro)
zgłoszenia | rejestracja zakończona

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby, które mogą wziąć udział w całym cyklu spotkań.

kontakt
/ mail: d.brzezinska@ecs.gda.pl
/ Dorota Brzezińska, tel. +48 506 195 420
/ Europejskie Centrum Solidarności, plac Solidarności 1, Gdańsk


[EN]
BODY AND MOVEMENT
workshops for women

Our classes are open to migrants and Poles who would like to make new friends and at the same time gain a better self-knowledge. The classes combine movement, dance, meditation and breathing exercises as well as body work. We are planning a series of 6 workshops conducted in a safe environment at the European Solidarity Centre.
Factors such as age, linguistic and dance skills are of no great significance. We create a female-only community based on trust and the power of coming together.
facilitator | Agata Gregorkiewicz - is a TriCity dancer, a dance and improvisation instructor. The author of the ‘RUSZ DUSZĘ’ [MOVE YOUR SOUL] initiative, which provides her with a framework for the implementation of artistic, social and cultural projects.

date | October – December 2020
first meeting | 22 October, Thursday, 18.00 – 20.30
how often | once a week on Thursdays (series of 6 meetings)
participation | free of charge
venue | European Solidarity Centre, pl. Solidarności 1, Gdańsk (room No. 4, 3rd floor)
online applications | registration completed

The number of participants is limited. Applications are processed on a first-come, first-served basis. Those who can attend the entire series of 6 meetings have priority.

contact
/ e-mail: d.brzezinska@ecs.gda.pl
/ Dorota Brzezińska, Tel. +48 506 195 420
/ European Solidarity Centre, pl. Solidarności 1, Gdańsk


[RU]
ТЕЛО И ДВИЖЕНИЕ
занятия для женщин


Мы приглашаем мигранток и полек, которые хотят найти новых друзей и, одновременно, лучше узнать друг друга. Занятия совмещают в себе движение, танец, медитативные и дыхательные упражнения и работу с телом. Мы планируем цикл из 6 мастер-классов, проводимых в безопасных условиях в Европейском центре солидарности.
Возраст, знание языков и танцевальные навыки не имеют большого значения. Мы создаем женское сообщество, основанное на доверии и силе совместных встреч.

ведущая | Агата Грегоркевич - городская танцовщица, учительница танца и импровизации. Автор инициативы RUSZ DUSZĘ (Приведи в движение душу), в рамках которой реализует художественные, общественные и культурные проекты.
время проведения | октябрь – декабрь 2020
первое занятие | 22 октября, четверг, 18.00 – 20.30
частота | один раз в неделю в четверг (6 встреч)
участие | бесплатно
место | Европейский центр солидарности, Площадь Солидарности 1, Гданьск, (зал № 4, 3 этаж)
заявки | регистрация завершена

Количество мест ограничено. Определяющей будет очерёдность подачи заявок. Предпочтение отдается тем, кто может принять участие во всём цикле встреч.


контакт
/ mail: d.brzezinska@ecs.gda.pl
/ Дорота Бжезиньска, тел. +48 506 195 420
/ Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk [Европейский центр
солидарности, Площадь Солидарности 1, Гданьск]