1. Rezerwacja terminu imprezy urodzinowej odbywa się za pomocą formularza rezerwacji dostępnego na stronie internetowej: www.ecs.gda.pl (adres: urodziny@ecs.gda.pl)
2. Oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5–10 lat.
3. Imprezy urodzinowe w ECS odbywają się w soboty i niedziele, w godz. 11–13 lub 14–16, w: sali warsztatowej (III piętro, wjazd windą) i w Wydziale Zabaw (parter)
4. Grupa nie może liczyć więcej niż 15 osób, z jubilatem włącznie.
5. Jubilatów może być kilku, ale liczba gości wówczas również nie może przekraczać 15 osób, z jubilatami włącznie.
6. Warsztaty urodzinowe trwają łącznie dwie godziny zegarowe, w tym: 50 minut – warsztaty edukacyjne w sali warsztatowej, ok. 15 minut – uczta urodzinowa i 55 minut atrakcji w Wydziale Zabaw (prosimy o zapoznanie się z regulaminem Wydziału Zabaw!)
7. Opiekunowie wszystkich dzieci biorących udział w uroczystości urodzinowej zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem Wydziału Zabaw (ecs.gda.pl/regulaminWZ)
8. W trakcie urodzinowej zabawy dzieci animuje animatorka zatrudniona przez ECS.
9. Koszt warsztatów urodzinowych zależny jest od liczebności grupy:
a. Grupy do 10 osób – 300 zł
b. Grupy liczące 11 os. – 330 zł
c. Grupy liczące 12 os. – 360 zł
d. Grupy liczące 13 os. – 390 zł
e. Grupy liczące 14 os. – 420 zł
f. Grupy liczące 15 osób – 450 zł.
10. Całkowity koszt zajęć należy uregulować w kasie ECS w dniu warsztatów, a następnie bilet pokazać prowadzącej warsztaty urodzinowe. Uwaga! Animatorka ma obowiązek poprosić Państwa o pokazanie jej zakupionych biletów przed rozpoczęciem warsztatów.
11. Wyłącznie dwie osoby dorosłe są zobowiązane do towarzyszenia dzieciom podczas imprezy urodzinowej. To one są odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
12. Pozostali opiekunowie, aby nie rozpraszali dzieci podczas zajęć, powinni przybyć dopiero po zakończeniu uroczystości. W tym czasie mogą np. zwiedzić wystawę stałą lub odpocząć w kawiarni. Uwaga! Ceny biletów na wystawę stałą: ecs.gda.pl/bilety
13. O rezygnacji z warsztatów urodzinowych należy niezwłocznie poinformować ECS – telefonicznie: 58 772 40 42 / 035 lub e-mailowo: urodziny@ecs.gda.pl, nie później niż 7 dni przed terminem uroczystości. W przypadku nieodwołania imprezy i nie przybycia w terminie w kasie ECS należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł, nie później niż 7 dni po zaplanowanej uroczystości.
14. Po zakończeniu warsztatów urodzinowych opiekunowie jubilata są zobligowani do odebrania wszystkich dzieci. ECS nie zapewnia opieki po zakończeniu uroczystości.
15. W sytuacjach wyjątkowych (np. duże niezdyscyplinowanie grupy) animatorka może skrócić bądź przerwać warsztaty. Decyzję podejmuje animatorka na podstawie swojego doświadczenia oraz regulaminów wewnętrznych obowiązujących w ECS.
16. Za szkody i zniszczenia wyrządzone podczas warsztatów urodzinowych odpowiedzialność ponoszą opiekunowie jubilata, którzy są zobowiązani do uiszczenia opłaty za szkody w wysokości wskazanej przez ECS w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.
17. Opiekunom jubilata, organizującym uroczystość urodzinową, przysługuje darmowy voucher na parking podziemny. Odebrać go można w kasie ECS na podstawie dowodu wpłaty i biletu parkingowego pobranego przy wjeździe.
18. Regulamin nie przewiduje możliwości przedłużenia czasu trwania warsztatów, ani bytności na Wydziale Zabaw.
19. ECS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe na skutek korzystania z obiektu i jego atrakcji.
20. Rezerwacja warsztatów oraz zakup biletów na urodziny są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.